De oorsprong van de Diaconie ligt bij Jezus Christus die opriep God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Het ambt van diakenen is vervolgens ingesteld door de apostelen (Handelingen 6: 1 t/m 7)
De Protestantse kerk Nederland (PKN) geeft in de kerkorde aan dat de diakenen geroepen zijn tot:

 • Het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld
 • Het daartoe inzamelen van geld en het uitdelen daarvan
 • De praktische organisatie van de tafel van de Heer (Heilig Avondmaal)
 • Toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

Diaconie betekent in feite dienst, dienen. Dit is voor de kerk vanaf het allereerste begin een van haar belangrijkste taken: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.
De Diaconie van de Brinkstraatkerk wil daar op de volgende wijze inhoud aan te geven en dat doen we op onderdelen in nauwe samenwerking met de Diaconie van de Hervormde Gemeente Bennekom.
In grote lijnen zijn de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden

diaconie

Financiële ondersteuning

– internationaal: bv Mercyships, Second chance support, Pompen is leven, Madular, diverse noodhulp
– nationaal: bv Passion Hummeloo, diverse inloopcentra in Amsterdam, Ede, Wageningen en Arnhem
– plaatselijk: bv Hospice Bennekom, Voedselbank, Dien je stad

Diaconaat in eigen gemeenschap

In grote lijnen zijn de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden:

Diaconie betekent dienen.
Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.
De hervormde en gereformeerde diaconie beoogt daar in alle bescheidenheid handen en voeten te geven. Dat kunnen we niet alleen maar doen wij zo mogelijk met zoveel mogelijk gemeenteleden.
Want: diaken zijn we allemaal
Ook in deze tijd zijn er , ondanks de sociale voorzieningen nog altijd mensen die ondersteuning nodig hebben,
Onze diaconieën proberen hen te helpen onder het motto: ‘helpen waar geen (andere) helper meer is’.

Wat betreft de mensen dichtbij (waaronder kerkleden, maar niet beperkt tot hen) betekent dit dat wij samen met betrokkene(n) bekijken hoe u geholpen kunt worden.
Welke mogelijkheden van overheidswege nog niet zijn benut en hoe u de juiste instantie kunt benaderen. Blijft ook daarna nog een (financiële) hulpvraag, dan bekijkt de diaconie samen met de hulpvrager hoe de diaconie kan bijspringen. Met financiële ondersteuning (meestal tijdelijk/eenmalig) en welke maatregelen mogelijk zijn om de financiële problemen in de toekomst te verkleinen/te vermijden.
Ook als hulp niet financieel van aard is, maar vervoer, gezelschap, boodschappen doen etc. gevraagd wordt wil de diaconie u graag helpen.

Uiteraard doen wij dat onder geheimhouding.

Dus:

 • heeft u een hulpvraag, financieel of anderszins, belt of mailt u ons dan (zie telefoonnummers / emailadressen hieronder) of vul onderstaand formulier in en verstuur dit naar de diaconie. Ook liggen deze formulieren in beide kerken op de informatietafel en doe uw aanvraag dan in het afgesloten bakje dat erbij  staat
 • wilt u hulp bieden, ter ondersteuning van de diaconie, dan kunt u dit  telefonisch of per email of via het onderstaand formulier. Op dit formulier kunt u aangeven welke hulp u kunt/wilt bieden

Sociale diaconie hervormde en gereformeerde kerk Bennekom

Anneke Dunkerbeck (GK) 06 – 81650390annekedunky@gmail.com
Martine Jansen (HG, wijk Oost)06 – 10077767jansengroeneveld@gmail.com
Gerard den Hertog (HG wijk West)06 – 53186878gdhertog@hotmail.com

Hoe komt de Diaconie aan de financiële middelen om haar taken te kunnen uitvoeren?

Allereerst door tijdens de kerkdiensten te collecteren. Nagenoeg alle 1e collectes in de kerkdiensten van de Brinkstraatkerk zijn voor een diaconaal doel.
Het collecterooster (opgesteld samen met de hervormde diaconie) bevat plaatselijke, landelijke en internationale doelen. Een collectecommissie selecteert deze doelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van potentiële doelen van ‘Kerk in Actie’, maar ook gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om ‘goede’ doelen aan te dragen. Ook wordt er soms gecollecteerd voor acute noodhulp bij rampen.
Om in aanmerking te komen voor een collecte hanteert de diaconie/collectecommissie een aantal criteria (lees meer 1.1).
Jaarlijks kiezen hervormde diaconie en gereformeerde diaconie gezamenlijk een jaarproject. Daar wordt dan in beide kerken 5 keer voor gecollecteerd en wordt extra aandacht aan besteed tijdens en na de kerkdiensten..
Ook hier wisselen plaatselijke, landelijke en internationale doelen elkaar in principe af.

Jaarprojecten waren:

2015stichting. Oudezijds 100
2016Lindafonds
2017Choice for Life
2018Markt 17, Wageningen
2019Mercyships
2020Passion Hummeloo
2021Voedselbank Ede
2022Adamfo Ghana


De diaconie is in dat kader ook verantwoordelijk voor het opstellen van het collecteerrooster en draagt zorg voor een zorgvuldige  afdracht van de collecte-inkomsten.
De collectebijdragen kunnen zowel contant of via collectebonnen in de collectezakken worden gedaan als via de Scipio-app worden overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie of  door middel van een overschrijving. De wekelijkse collecte-opbrengsten worden uiteraard volledig overgemaakt naar het doel waarvoor gecollecteerd is. Zie ook collecterooster (wijzigingen voorbehouden).

Daarnaast heeft de diaconie geld nodig voor haar overige activiteiten (sociale diaconie, ouderenwerk, donaties etc).
In tegenstelling tot vele andere diaconieën heeft de diaconie van de Brinkstraatkerk geen groot vermogen, waarvan de revenuen kunnen worden aangewend voor het diaconale werk. De Diaconie heeft ‘slechts’ een buffervermogen van enkele tienduizenden euro’s.
Om de overige kosten van de Diaconie te kunnen financieren houdt de Diaconie dan ook in maart een jaarlijkse bijdrage actie.
Deze actie levert momenteel  jaarlijks ca € 40.000 op, waarmee veel donaties en giften gedaan kunnen worden om verdere nood in de wereld te bestrijden. Zie ook hieronder bij het kopje ‘Verantwoording’.

Alle diakenen zijn lid van de Grote Kerkenraad en collecteren bij toerbeurt in de kerkdiensten en zijn allen in meer of mindere mate betrokken bij de jaarlijkse bijdrage-actie.

Aart Jochemsenvoorzitter, H.A., lid DAZ, lid Kleine Kerkenraad, lid DB/DAZ met Herv. diaconie
Ria Meijer penningmeester, lid collectecommissie, lid DAZ, lid DB/DAZ
Eline de Baatscriba, lid DAZ, lid Kleine Kerkenraad, lid DB/DAZ
Henk van Steenbergenlid sociale diaconie, organisatie H.A., contactpersoon scholenscholen,  Kerstattenties ,
lid DAZ en DB/DAZ-overleg
Lourens Lutgendorff2e scriba Kleine en Grote Kerkenraad
Jan van Steenbergenlid sociale diaconie, coördinator ziekenzondag & mantelzorgzondag, lid DPE
Anneke Dunkerbecklid sociale diaconie, coördinator ‘Hulp gevraagd, hulp aangeboden’
Gerrie van der Miklid sociale diaconie, Amnesty International, Paasgroet
Joop Marchallid Pastorale Raad Noord, organisatie H.A., lid collectecommissie
Liesbeth Keegstralid Pastorale raad Zuid, opstellen collecteerrooster, coördinator vervoersdienst
Piet Burgsteijntoelichting  op collectedoelen t.b.v. afkondigingen, Bij-Eén, Nieuwsbrief etc.
Esther van Steenbergenjeugddiaken

De Diaconie wordt verder ondersteund door

Annie Bootsman ouderen en collectecommissie
Dick Bootsmancoördinator bijdrageactie Diaconie/Zending
Tynus Spaan boekhouding

Ook zijn er een aantal gemeenteleden die als collectant worden ingeroosterd.

Uiteraard kan de diaconie niet kunnen functioneren zonder de hulp van vele gemeenteleden bij de uitvoering van diverse activiteiten zoals het rondbrengen van boeketten in het kader van ziekenzondag & mantelzorgzondag, idem Kerstattenties, organisatie ouderenreisje, maaltijden, organisatie Kerstinloop, vervoersdienst en ondersteuning sociale dienst bij het honoreren van (niet financiële) hulpaanvragen.
Want:


“Diaken zijn we allemaal”

De senioren in onze kerkelijke gemeente zijn een belangrijke groep, die al decennia trouw hebben bijgedragen aan de opbouw van onze gemeente.
De ouderencommissie organiseert een Paasmaaltijd, een stamppotmaaltijd, een jaarlijks dagje uit en verzorgt een kerstattentie. Daar waar nodig wordt ook ‘breng en haal’ service geboden.
De organisatie ligt in belangrijke mate buiten de diaconie, maar de diaconie springt her en der financieel bij om de activiteiten mogelijk te maken.
Uiteraard onder voorbehoud van ‘corona’

Het jeugddiaconaat van de Protestantse Gemeente Bennekom in wording heeft twee uitgangspunten, n.l.:

 1. Diaconaat voor jongeren. Hierbij hebben de jeugddiakenen een sturende rol.
 2. Diaconaat door jongeren. Hierbij ondersteunen de jeugddiakenen nieuwe en lopende projecten

Deze twee uitgangspunten komen o.a. tot uiting in de volgende activiteiten:

 • Jaarlijks wordt er meegeholpen met de voorbereiding van een Next-Gen dienst. Jongeren krijgen informatie over een thema, maar gaan er zelf ook actief mee aan de slag in de voorbereiding. Zo komen voorlichting en activiteit samen;
 • Elk jaar probeert men een sponsoractie (mee) te organiseren t.b.v. een goed doel m.b.t. de jeugd. Voorheen was dit Cross2Cross en De Nacht zonder Dak;
 • Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de diaconale opdracht bij de jeugd en jongeren. Er willen zijn voor je naaste. Bijvoorbeeld  in samenwerking met de jeugdraad en clubs een bezoek aan een jeugdgevangenis of een onderkomen voor dak- en thuislozen te brengen;
 • Jeugd en jongeren kunnen betrokken worden bij het werk van de diaconie, bijvoorbeeld door te helpen bij het collecteren;
 • Het jeugddiaconaat moet oog hebben voor hen die door omstandigheden het moeilijk hebben en daar hulp nodig hebben, een en ander in samenwerking met de sociaal diakenen.
 • Bij alle basisscholen wordt een “tractatie pot” aangeboden, welke bestemd is voor kinderen die op hun verjaardag niet kunnen trakteren, omdat dat er thuis geen geld voor is, door welke omstandigheden dan ook.

Jaarlijks wordt op 1e Kerstdag een kerstinloop georganiseerd.

Aanvankelijk door vertegenwoordigers van de hervormde gemeente en de gereformeerde Brinkstraatkerk, financieel ondersteund door beide diaconieën.
Inmiddels wordt de Kerstinloop georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken Bennekom, waardoor de Rooms Katholieke kerk en de Vrijzinnigen Bennekom ook mee doen.
De diaconie van de Brinkstraatkerk is echter nog nauw betrokken bij de organisatie van de Kerstinloop.

De Kerstinloop is voor alle Bennekommers, kerkelijk of niet, jong of oud, alleen of met gezelschap die samen met anderen met anderen Kerst willen vieren, voor langere of kortere tijd:  iedereen is dus welkom.

Doelgroep: in 1e instantie Uiteraard: eenzame mensen die met Kerst geen vrienden of familie over de vloer hebben of ergens naar toe kunnen gaan.
Doelgroep 2: mensen die alleen zijn op 1e Kerstdag omdat hun familiebijeenkomst op 2e Kerstdag is gepland.
Maar last but not least doelgroep 3: gezinnen met jonge kinderen en jongeren.
Dat lijkt niet logisch, want die hebben meestal al een vrij vol programma met kerst en zitten niet te wachten op een kerstinloop. Maar de aanwezigheid van gezinnen en jongeren is essentieel voor een succesvolle kerstinloop.
Zonder hen zitten we bij elkaar met een groep voornamelijk ouderen die eenzaam en alleen zijn. Hoewel dat best gezellig kan zijn is er een risico dat men voor een  deel min of meer zwijgend tegenover elkaar zitten totdat het volgende programmaonderdeel begint.
Gezinnen en jongeren die even binnen komen lopen voor hapje en drankje, een praatje met deze en gene, een spelletje en dan weer gaan. Een kwartiertje, halfuurtje of misschien wel een uurtje. Aan het begin van de middag of aan het eind: dat maakt niet uit. En daarna gezellig naar een familiebijeenkomst gaan of naar een afspraak met vrienden.

Dat geeft reuring en de echte gezelligheid. De alleenstaanden ervaren dit als een warm bad en als onderdeel van een groter feestelijk geheel. Althans dat is de bedoeling.

De Diaconie van de Brinkstraatkerk is ANBI gecertificeerd.

Diaconie van de Gereformeerde Kerk Bennekom

Jaarverslag 2021

Het tweede “corona jaar” bracht voor de diaconie positieve en negatieve ontwikkelingen. Positief waren de vele projecten meest in het buitenland die wij konden ondersteunen door gestegen inkomsten. Negatief waren de locale activiteiten die niet door konden gaan waardoor vooral de ouderen minder mogelijkheden hadden elkaar te ontmoeten tijdens maaltijden en reisjes. Verder vroegen de besmettingsrisico’s nog steeds extra aandacht en inzet van het diaconale team en helpers tijdens vergaderingen en tijdens de diaconale actie. Het totaalbeeld van 2021 valt toch positief uit mede doordat vanuit onze kerkelijke gemeente en het dorp geen grote hulpvraag is ontvangen/ ontdekt waardoor wij hopen dat de noden voor mensen beheersbaar zijn gebleven (of dat mensen zelf de weg naar de burgerlijke gemeente hebben weten te vinden).

De projecten

De ondersteuning van buitenlandse projecten in het verslagjaar bedroeg € 38.984 (2020 € 32.321). Het totaalbedrag bestaat uit collecte opbrengsten die naar de verschillende doelen zijn overgemaakt alsmede donaties. De volgende projecten lichten wij er uit: Haiti (€ 2.444), Malawi (€ 2.097), Marijke Folmer (€ 1.028) en noodhulp Griekenland, kamp Moria (€ 1.314). Donaties (zonder collecte) gingen onder andere naar Kilimanjaro (€ 2.000 voor echo apparaat en watertank), vluchtelingen Wit Rusland (€ 2.500), Dr Denis Mukwege Foundation (€ 1.000) en twee projecten projecten van Kerk in Actie in India waaraan € 6.000 is overgemaakt die vrijgekomen zijn uit het fonds Nandyal.

De binnenlandse en plaatselijke projecten (2021 € 12.550 en 2020 € 11.686) betreffen onder andere het jaarproject. Jaarproject 2020 was de voedselbank waaraan via collecte en donatie € 6.493 is overgemaakt. Verder zijn het Passion in Hummelo (jaarproject 2019) (€ 542), de Rudolphstichting (€ 818) en de Herberg (€ 447) waaraan de collecten zijn doorgegeven en waaraan donaties zijn gedaan. Tenslotte ondersteunt de diaconie Meet-inn in Ede met € 3.500 per jaar alsmede het Diaconale Platform Ede (DPE) met € 1.500 per jaar.

Het diaconale team

Het diaconale team is in 2021 op sterkte gebleven.
In september zijn afgetreden Henk Abma en Wim Sauer, onder dankzegging voor hun jarenlange inzet. Gelukkig konden we Jan van Steenbergen, Esther van Steenbergen en Anneke Dunkerbeck begroeten als nieuwe diakenen en heeft Lourens Lutgendorff zich bereid verklaard zijn ambtstermijn met 2 jaar te verlengen. Wij zijn hen dankbaar daarvoor en wensen hen veel ‘werk’ plezier toe.

De cijfers in 2021

Wij waren zeer verheugd met de goede resultaten van de diaconale bijdragen actie (€ 45.505; 2020 € 44.679) en de collecteopbrengsten (€ 34.614; 2020 28.155). Beide laten een mooie stijging zien die het mogelijk maakt meer projecten te ondersteunen. De afzegging van een aantal plaatselijke activiteiten met name voor ouderen heeft ertoe geleid dat de diaconie over 2021 geld heeft overgehouden te weten € 13.299. Het doel van de diaconie is om ongeveer op nihil uit te komen hetgeen in 2021 niet gelukt is.  Zie voor nadere detaillering de jaarrekening 2021.

BatenResultaatResultaatBegroting
202120202022
Vrijwillige Bijdragen457004467943000
Collecte en Giften346152815525850
Diverse Ontvangsten600557386100
863207857274950
Lasten
Algemene kosten653755287100
Ondersteuning diaconaal werk132972074625500
Afdracht collectes351142762127600
Bijdragen en donaties180721300014750
730206689574950
Resultaat boekjaar13300116770
Cijfers over boekjaar 2021 met vergelijkende cijfers 2020. Tevens is de begroting 2022 bijgevoegd

Vooruitblik 2022

Wij hopen dat in 2022 de ouderen activiteiten weer doorgang vinden. Verder heeft de diaconie in 2022 inmiddels naar aanleiding van de noden als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere donaties gedaan die mogelijk zijn door de overschotten van 2020 en 2021, waaronder een verdubbeling van de fantastische collecteopbrengsten ten behoeve van de Oekraïne van ruim
€ 6.000.

Diaconie Brinkstraatkerk
Bennekom, 29 april 2022

De diaconale opdracht is door Jezus Christus aan ons allen gegeven.
In feite geldt voor alle gemeenteleden; ‘diaken zijn we allemaal’.
De leden van de diaconie (ambtsdragers) hebben daarbij de opdracht de gemeenteleden voor te gaan in de  dienst aan de naasten en dan met name de zwaksten in de samenleving, maar zij kunnen dit niet alleen.
De Diaconie van de Brinkstraatkerk bestaat uit 12 diakenen die allen lid zijn van de Grote Kerkenraad

Emailadres Diaconie diaconie@brinkstraatkerk.nl
Bankrekening Diaconie NL 96 RABO 0307002357

Hulpvraag diaconie 

 

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben