Wat doet de kerkenraad

Samen zijn wij er als Brinkstraatkerk voor verantwoordelijk dat het gemeenteleven – althans zoveel mogelijk – beantwoordt aan wat Christus met zijn Kerk wilde. Dat is een opdracht voor alle leden, die in vertrouwen als bijzondere opdracht is neergelegd bij de kerkenraad. De kerkenraad heeft daarbij de leiding om te voorkomen dat we langs elkaar heen (of zelfs tegen elkaar in) werken. In dat alles gaat het om twee fundamentele intenties: de lofprijzing van God, en de dienst in de wereld. Daarmee heeft de kerkenraad de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers: de diakenen, de ouderlingen en de predikanten.

De opzet van de kerkenraad

In de Brinkstraatkerk wordt gewerkt met een moderamen, een grote kerkenraad, een kleine kerkenraad en werkgroepen.

In de grote kerkenraad zijn alle ambtsdragers vertegenwoordigd. Aan de grote kerkenraad is toevertrouwd het vaststellen van het beleid van onze gemeente en daaraan gekoppeld het vaststellen van begroting en jaarrekening van onze gemeente. Verder is de kerkenraad verantwoordelijk voor het beroepen van predikanten en de verkiezing van ambtsdragers. Daarnaast is de kerkenraad verantwoordelijk voor het vaststellen van de Plaatselijke Regeling.

Hoe werkt het bij beslissingen?

De grote kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente. Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd. Bijvoorbeeld tijdens een gemeenteavond.

Taken van de grote kerkenraad

De grote kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten,
 • de opbouw van de gemeente,
 • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
 • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
 • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
 • het vaststellen van begroting en jaarrekening,
 • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering,
 • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Meer weten?

De grote kerkenraad overlegt 5 x per jaar. U bent als toeschouwer welkom bij dit overleg. Graag wel even van te voren aanmelden bij scriba@brinkstraatkerk.nl

De kleine kerkenraad bestaat uit ambtsdragers, die als deel van de grote kerkenraad, zorg dragen voor zaken die spoedeisend zijn of meer aandacht vragen. Zij komen, in aanvulling van de grote kerkenraad, 6 keer per jaar bij elkaar met als aandachtpunten:

 • Uitvoering geven aan de besluiten van de grote kerkenraad.
 • Het afdoen van zaken van formele en administratieve aard.
 • Afhandelen van zaken die spoed vragen.
 • In spoedeisende gevallen eigenstandig beslissingen nemen, waarover achteraf verantwoording wordt afgelegd aan de grote kerkenraad.
 • Het toetsen van het werk van de werkgroepen aan het door de grote kerkenraad vastgestelde beleidsplan.

Preses: Willemien Vreugdenhil, praeses@brinkstraatkerk.nl  
Scriba: Dick Smith, scriba@brinkstraatkerk.nl
2e Scriba: Hugo Vos, tweede-scriba@brinkstraatkerk.nl

Lid namens CvK: Hans Groothengel
Predikant lid: ds. Garbrich Baalbergen

Het zijn de werkgroepen die het door de kerkenraad vastgestelde beleid uitvoeren. Binnen het vastgestelde beleid en uiteraard ook binnen de financiële kaders hebben de werkgroepen een grote mate van vrijheid van handelen. Elk zijn ze verantwoordelijk op hun eigen terrein. Hieronder en in de bovenstaande afbeelding ziet u welke werkgroepen er zijn.

De informatie over de visienota 2028 is hier te vinden.

Contact kerkenraad (#18)

Contact kerkenraad 

Wilt u meer informatie over kerkenraad,  stuur dan een bericht

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben