Visie

Zending is het wereldwijd delen van geloof, hoop en liefde. Het bestaat uit drie pijlers : toegankelijk maken van het evangelie, opbouw van geloofsgemeenschappen en het tot stand brengen van verzoening en vrede. Voorbeelden hiervan zijn : theologisch onderwijs, training, gemeenschapsopbouw en dialoog tussen godsdiensten. Trefwoorden hierbij zijn : leren van elkaar, dialoog en samenwerking.

Werkwijze

Organiseren en uitvoeren van de inzameling van de zendingsbijdragen; ondersteunen van zendingsprojecten in overleg met Kerk in Actie; houden van een gezamenlijke Pinkstercollecte met de Hervormde Gemeente communicatie met de gemeente over uitgevoerde zendingsactiviteiten o.a. via Bij-Eén;
stimuleren en ondersteunen van zendingsactiviteiten door gemeenteleden; inzameling, sortering en transport van postzegels, ansicht- en zelfgemaakte kaarten voor zendingsprojecten van Kerk in Actie/GZB.
zending
mensen in afrika

Beleid

Qua werkgebied ligt het accent op landen waar christenvervolgingen zijn. Verder richten we ons op de actualiteit. Dit met name in landen in Afrika en Azië waar kerken nog sterk in ontwikkeling zijn.
De focus bij de projecten ligt op theologisch onderwijs, gemeenteopbouw, bijdragen aan vrouwen en jongeren en dialoog tussen de verschillende godsdiensten.

Samenstelling werkgroep zending
Christiaan de Nooij, voorzitter
Rino Beernink, secretaris
Dick Bootsman, penningmeester

Jaarverslag zending

Jaarrekening zending

Contact werkgroep zending (#26)

Contact werkgroep zending

Wilt u meer informatie over de werkgroep zending, stuur dan een bericht.

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben