Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking gekregen die door de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, gebruikt mag worden. Dit geldt ook voor de Gereformeerde Kerk van Bennekom. Wel moet uiterlijk op 1 januari 2016 iedere zelfstandige gemeente voldoen aan de wettelijk voorgeschreven informatieplicht. Hieraan wordt inhoud gegeven in deze ANBI-informatie van de Gereformeerde Kerk Bennekom.
Een ANBI kan gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer het doen van giften, schenkingen en erven

Algemene gegevens

Naam ANBIGereformeerde Kerk Bennekom
RSIN/fiscaal nummer002569772
RSIN nummer diaconie824102812
Adres websitehttps://www.brinkstraatkerk.nl
E-mail adresscriba@brinkstraatkerk.nl
AdresBrinkstraat 41, 6721 WR BENNEKOM
Telefoonnummer06-26613962
Collecte

De Gereformeerde Kerk te Bennekom is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de ordinanties 1 en 2 van de Kerkorde van de Protestante Kerk staat dit als volgt omschreven: een gemeente is een geloofsgemeenschap die geroepen is tot eenheid, getuigenis, dienst en samenkomt rondom Woord en Sacramenten.

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit de rechtspersoonlijkheid. Dit is ook omschreven in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen betreffende het bestuur, de financiën, het toezicht en de (tucht) rechtspraak die gelden voor de leden van de kerk, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze Kerkorde wordt weergegeven op de website van de landelijke kerk: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk.

Bestuurssamenstelling

De bestuurlijke activiteiten van onze kerk worden uitgevoerd door de (grote) Kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente en wordt gekozen door en uit leden van de Gereformeerde Kerk te Bennekom. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de kleine kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers uit de pastorale raden, leden van het college van diakenen, leden van het college van kerkrentmeesters en de predikanten. De kleine kerkenraad telt per 1 september 2022 16 leden. De voorzitter, de scriba en de 2e scriba van de kerkenraad, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en één van de predikanten vormen samen het moderamen van de kerkenraad. Het college van diakenen bestaat momenteel uit 12 leden. De voorzitter, de secretaris de penningmeester en de algemeen adjunct vormen het dagelijks bestuur van dit college.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de kerkelijke gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Momenteel bestaat het college uit 8 leden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid wat onder meer tot uitdrukking komt in de goedkeuring van de begrotingen en de jaarrekeningen. De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken(RCBB).

Doelstelling en missie

Wij zijn als kerk een ontmoetingsplaats, waar iedereen welkom is. Centraal in deze ontmoeting staat God, die de wereld boven alles liefheeft en Jezus Christus in wie die liefde zo duidelijk zichtbaar is geworden. Op grond van deze liefde hebben wij hoop dat deze wereld een goede wereld kan worden. Daarom willen wij als gemeenschap Gods liefde hooghouden in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de wereld. Vanuit deze overtuiging willen wij in de ontmoeting van God en mensen met elkaar zoeken naar de zin van ons leven.
Wij houden ons bezig met de vragen naar de zin van het bestaan, vragen van alle tijden:
– over vrede in en met jezelf;
– over falen en schuld;
– over kwaad en lijden;
– over vrede in de wereld;
– over de eindigheid van het leven en of het ophoudt bij de dood.
Wij zoeken naar antwoorden op deze vragen en menen dat de Bijbel en de traditie ons de weg wijzen. Zo geloven wij:
– dat God ons kent en met liefde vasthoudt;
– dat God ons in Jezus zijn vergevende hand toesteekt tot een nieuw begin;
– dat het lijden en het kwaad van mensen een raadsel is, maar dat het God niet uit de hand loopt. Het blijft voor ons een opdracht tot verandering en verzachting;
– dat God zelf toewerkt naar vrede en recht en dat Hij ons door zijn Geest oproept met Hem mee te werken;
-dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het laatste woord is aan God die alles volkomen nieuw zal maken.
Deze visie en missie zijn het uitgangspunt voor ons beleidsplan maar ook voor al het doen en laten van onze gemeente en sluiten aan bij de visienota van de Protestante Kerk Nederland
“De hartslag van het leven”.

Beleidsplannen

Het beleidsplan 2023-2028 van de Gereformeerde Kerk en van de Diaconie van onze kerk zijn hier te vinden. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is te vinden via de link: http://www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid

De beloningen van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie Predikanten”. De beloning van de kosters/beheerders is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Beide regelingen zijn vermeld op de website van de PKN: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/generaleregelingen.
Leden van de kerkenraad, het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Verslag activiteiten

De Kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Uitvoerige informatie is te vinden op deze website onder gemeente info/contacten. Enkele taken worden conform de kerkorde uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het College van Diakenen (CvD). Beide Colleges beheren de financiële zaken van de gemeente en leggen via de jaarrekeningen verantwoording af aan de kerkenraad.

Financiële overzichten

Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor de activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk in onze kerk. De opbrengsten uit vermogen worden ook aangewend voor het werk in de kerkelijke gemeente. Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan het pastoraat in de vorm van vergoedingen van de predikanten/ kerkelijke medewerkers
De kerk ontvangt geen overheidssubsidie, wel in voorkomende gevallen voor instandhouding van het monumentale kerkgebouw.
In onderstaande beknopte staten van baten en lasten geeft de kolom begrotingen 2022 de voorgenomen bestedingen aan voor dit jaar. De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen van voorgaande jaren. De bedragen staan vermeld in euro’s (€).

A. Gereformeerde kerk

BegrotingRekening Rekening
 202220222021
Opbrengsten en baten   
Opbrengsten onroerende zaken50.00086.21040.921
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen30.0009.20732.405
Opbrengsten levend geld330.000323.226339.323
Door te zenden collecten en giften 1.5000580
Totaal baten411.500418.643413.229
    
Uitgaven en kosten   
    
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 52.60035.850100.222
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen10.00025.0049.530
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties en inventarissen01.1660
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 193.330189.506180.887
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 22.350 15.23015.129
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen24.364  24.65425.613
Salarissen en vergoedingen 117.023104.28696.199
Kosten beheer, administratie en archief 38.65046.111 41.102
Rentelasten/bankkosten1.6009.623   5.607
Afdrachten door te zenden collecten en giften       1.500 0580  
Totaal lasten461.417451.430474.869
    
Operationeel resultaat (A) -49.917-32.787-61.640
Incidentele baten en lasten                                                 
Incidentele baten0-264.21161.494
Incidentele lasten0-595-1.633
Saldo incidentele baten en lasten (B)    0-264.80659.831
Resultaat verslagjaar (A+B)-49.917-297.593-1.809
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves01.469600.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen000
Toevoegingen bestemmingsreserves 0-11.878-600.975
Toevoegingen bestemmingsfondsen000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen0-10.409-975
Resultaat naar Algemene Reserve-49.917-308.002-2.784

B. Diaconie Gereformeerde Kerk

Opbrengsten en batenBegrotingRekeningRekening
202320222021
Opbrengsten uit rente055
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen5.1506.000
Bijdragen van leden en anderen50.10053.81645.700
Door te zenden collecten en giften 32.10043.43934.615
Totaal baten A82.200102.41086.320
Uitgaven en kosten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen4.4004.3384.646
Kosten beheer, administratie en archief1.5009391.502
Rentelasten/bankkosten600430389
Diaconaal werk plaatselijk31.60024.89513.297
Diaconaal werk regionaal/landelijk3.0004732.869
Diaconaal werk wereldwijd 9.00014.14715.203
Afdrachten door te zenden collecten en giften   32.10051.20935.114
Totaal lasten A82.20096.43173.020
Operationeel resultaat (A)05.97913.300
Incidentele baten en laten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)
Resultaat verslagjaar (A+B)05.97913.300
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves 
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen (C)
 Resultaat naar Algemene Reserve (D)05.97913.300

Periodieke giften

Het doen van een periodieke gift aan de kerk houdt in dat voor minimaal 5 jaren een vast bedrag per jaar aan de kerk wordt gegeven. Voorheen moest zo’n transactie bij de notaris geregeld worden en dat bracht de nodige kosten met zich mee. Nu kan het kosteloos middels een overeenkomst met de kerk. Belastingtechnisch is het voor de gever interessant daar het volledige bedrag aftrekbaar is en er geen drempelinkomen geldt. Voor informatie en regeling kan contact worden opgenomen met de penningmeester van de kerk, tel: 06-22208983 of email: penningmeester@brinkstraatkerk.nl