Samen doen

Gods liefde met hoofd, hart en handen dienstbaar maken voor de wereld. Dat is waar wij samen als gemeente voor willen gaan. Dat klinkt misschien groot, maar met kleine stappen en in alle bescheidenheid zijn wij onderweg. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere kerken, dorpsgenoten of (wereldwijde) partnerorganisaties.

Vanuit haar historie is de Brinkstraatkerk een Gereformeerde Kerk. Op verschillende terreinen werken wij middels een federatie samen met de Hervormde Gemeente, wijk Oost. Op dit moment wordt dit zichtbaar binnen de diaconie, het jeugdwerk en ons kerkblad. Daarnaast ontdekken we de komende anderhalf jaar o.l.v. een externe begeleider hoe we met de Hervormde Gemeente in zijn geheel hier verdere stappen in kunnen zetten. Om zo te komen tot 1 Protestantse Gemeente te Bennekom met 3 wijken en met ieders eigen identiteit.

Ook werken wij samen binnen de plaatselijke Raad van Kerken.

Samen met anderen willen wij ook betrokken zijn bij ons dorp. Dat doen wij bijv. door een inloophuis.

Wij hebben we een goede band met de twee Protestants Christelijke scholen in Bennekom. Eens in de twee jaar is er een school- , kerk en gezinsdienst. Het andere jaar zijn er activiteiten die gezamenlijk met de scholen worden voorbereid.

Samen zijn we ook kerk in de wereld. Een wereld om te bewaren en te onderhouden. We zijn ook een groene kerk en zijn via Duurzaam Bennekom betrokken bij een community in Bennekom over duurzaamheid en rentmeesterschap. Een wereld, waarin armoede en honger aan de orde van de dag zijn. Ook wij willen ons inzetten voor gerechtigheid, plaatselijk en wereldwijd.

Federatie

Vanaf juni 2016 zijn de Hervormde Gemeente Bennekom en de Gereformeerde Brinkstraatkerk, omdat een echte fusie toe nog niet haalbaar was, een Federatie aangegaan. In de overeenkomst hiervan zijn de toen haalbare samenwerkingen en afspraken vastgelegd. Samengewerkt wordt er op dit moment in de Jeugdraad, Kerkblad Bij-Eén, Vorming & Toerusting, Duurzaam Bennekom en vertrouwenspersonen. De overeenkomst had een geldigheidsduur van 6 jaar en expireerde dus in juni 2022. In die 6 jaar is het helaas nog niet gelukt om een diepere samenwerking met elkaar aan te gaan. Met behulp van externe expertise is er echter weer licht aan de horizon en hebben de partijen de intentie uitgesproken om, al dan niet met behoud van eigen identiteit, naar een nauwere en definitieve samenwerkingsvorm te gaan als Protestantse Kerk in Bennekom. Met instemming van de verantwoordelijke kerkenraden is de lopende federatieovereenkomst verlengd met 2 jaar en is de wens om binnen 18-24 maanden te komen tot een definitieve vorm van samenwerking. Over het verloop van dit proces wordt de gemeenteleden via een eenduidige, centrale communicatie op de hoogte gehouden

Wat gaat wij doen?

Wij gaan in Afrika een schoolgebouw bouwen met 2 klaslokalen. Ook gaan wij activiteiten doen met de lokale bevolking zoals eten koken en met de kinderen aan de slag. Meer weten? Kijk op de pagina Zambia 2023.

Met een groep enthousiaste gemeenteleden is de afgelopen decennia veel gedaan en staan zorg voor de schepping en rentmeesterschap centraal. We zijn ook aangesloten bij de beweging Groenekerken en hebben een aantal acties en initiatieven genomen:

  • Tijdens scheppingszondag en ook in andere diensten staat zorg voor de schepping centraal. Ook zijn er gespreksavonden over groen geloven.
  • In april 2016 zijn er 84 zonnepanelen geplaatst op de Brink en monitoren we het gas- en elektriciteitsverbruik in de kerk en de Brink
  • Het energieverbruik is afgenomen en op regionaal en landelijk niveau zijn we betrokken bij toepassing van zonale verwarming
  • Sinds mei 2013 zijn we een Fairtrade kerk met een bewust inkoopbeleid voor koffie, thee, frisdrank en FSC papier
  • Er is ook een beleid voor een duurzaam beleggingsportfolio vanuit de CvK
  • Een actieve tuingroep zorgt voor een groene en bloemrijke omgeving rondom de kerk
  • Aantal gemeenteleden zijn actief betrokken bij wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Er is er een lokale groep A Rocha Bennekom van waaruit verschillende natuurwerkmiddagen en excursies worden georganiseerd.

Vanuit de Brinkstraatkerk geven we mede vorm aan de activiteiten en initiatieven van Duurzaam Bennekom: aanjager en centraal aanspreekpunt rondom duurzaamheid in Bennekom. Er is een actieve community, nieuwsbrief en organiseren we met andere initiatiefnemers open inspiratieavonden, 2e hands kleding beurs, Recycle Sint en een duurzaamheidscompetitie.

Wil je meedoen, heb je ook duurzame ideeën of suggesties voor onze kerk of ons dorp Bennekom.
Neem dan contact op met Gerard van der Laan, gerard@brinkstraatkerk.nl of 06-17896286

Adamfo Ghana is verkozen als jaarproject voor 2022.

Adamfo Ghana is een Nederlandse stichting die zich inzet voor een betere toekomst voor straatkinderen en kwetsbare jongeren in Ghana.

Zij werken voornamelijk met locale partners in Ghana, waaronder Safe-Child Advocacy in Kumasi; Centre for Development and Policy Advocacy (CEDEPA); Song-Ba Empowerment Centre; en Yaakoro Jouth Development Centre in Tamale; en Urban Poor Child Organisation (UPCD) in Accra.

Via het Studiefonds gaan elk jaar 50 leerlingen naar de middelbare school. Ze krijgen drie jaar lang studiefinanciering zodat ze met een diploma kunnen afstuderen.

In drie Vocational Training Centre in Kumasi en Tamale krijgen straatmeisjes een veilig onderkomen, een vakopleiding, eten en zorg. Na twee jaar studeren de meisjes af en gaan ze aan het werk in hun gekozen beroep. Ze krijgen een startpakket zodat ze direct aan de slag kunnen.

Er wordt gezorgd voor familie-gerichte ondersteuning, zodat kinderen de straat kunnen verlaten, in een veilig gezin opgroeien en passend onderwijs volgen.

Met gerichte voorlichting, lobby en advocacy wordt er gezorgd voor meer bewustwording onder de lokale gemeenschappen en beleidsmakers. Straatkinderen krijgen een stem en leren om op te komen voor hun rechten.

Wil je meehelpen om kinderen in Ghana een betere toekomst te geven?

Een donatie is hartelijk welkom op bankrekening NL 03 TRIO 0777 8346 42 ten name van St. Adamfo Ghana.

Adamfo Ghana is een door het CBF Erkend Goed Doel. Dit betekent dat zij voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en transparantie. Daarnaast is de stichting erkend als ANBI, wat betekent dat je gift van de belasting kunt aftrekken. Adamfo Ghana is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56951620.

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met: info@adamfoghana.com