Doel 

Als kerken hebben we een missie, een opdracht. Wij zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus. Toen Hij naar de hemel opsteeg, gaf Hij ons een concrete opdracht mee: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.” Daar hoort evangelisatie bij, missionair zijn, door anderen te helpen om Jezus Christus te leren kennen. Daartoe dienen we als gemeenteleden toegerust te worden. Hoe kunnen we als Protestantse gemeente Bennekom in wording in onze omgeving, in onze buurt en dorp, de missie van Jezus Christus uitleven, persoonlijk en als gemeente? 

Ontstaan 

Sinds het najaar van 2021 bestaat de Missionaire Werkgroep Protestantse Gemeente Bennekom in wording. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers vanuit de Hervormde gemeente wijk Oost en de voormalige Evangelisatiecommissie van de Brinkstraatkerk. Deze werkgroep is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van beide kerkenraden belast met het bevorderen van het missionaire besef in onze gemeenten. 

missionaire werkgroep
missionaire werkgroep

Kerk naar buiten 

Vanuit diverse kerkelijke groeperingen in Bennekom is in de Coronatijd de wens gerezen om tot een centrale ontmoetingsplaats in Bennekom te komen, waar mensen ongedwongen binnen kunnen lopen. Dit heeft in september 2021 geleid tot het instellen van een stuurgroep, waarin alle geloofsgenootschappen in Bennekom zijn vertegenwoordigd. De Missionaire werkgroep participeert hierin mee. Een opgesteld visie- en missiedocument is inmiddels door alle kerken onderschreven. Werkgroepen onderzoeken inmiddels de mogelijkheden v.w.b. huisvesting, financiële mogelijkheden en organisatie. Dit is een kans om ons te wortelen in het dorp, samen te werken met andere kerken, niet-kerkelijke groepen en netwerken. Zo is er contact met de burgerlijke gemeente Ede. 

Lectuurverspreiding d.m.v. de Elisabethbode. Dit magazine, dat ingaat op actuele geloofs- levens- en zingevingsvragen wordt eenmaal per twee weken in Bennekom bezorgd met als doel dit blad door geven aan buren en/of vrienden om mensen kennis te laten maken met het geloof, waarna zij zelf abonnee kunnen worden. Voor abonnementen, zie de betreffende colofon in het kerkblad  Bij-Eén. 

Participatie in het Bennekoms Evangelisatie Overleg. Samen met de Hervormde gemeente Wijk West, de Vrije Evangelische gemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk staan we met een kraam op de Dickens Fair. Tevens bieden we bij voldoende deelname een Alpha-cursus aan om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met het geloof of om dat te verdiepen. Daarnaast bezorgen we met Pasen, Pinksteren en met Kerst een folder huis-aan-huis in Bennekom. 

Vast onderdeel is de column in het kerkblad, die dient tot opbouw van de missionaire gemeente. Tevens staan in de kerkgebouwen een Bible Box met Nieuwe Testamentjes in veel talen om door te geven aan mensen die op zoek zijn naar God. 

Uit de volgende activiteiten maken we jaarlijks bij het opzetten van een werkplan een keuze en betrekken wij andere gemeenteleden voor de organisatie: 

  • Bij voldoende aanmeldingen het verzorgen van een Alpha-cursus; 
  • Activiteiten rond Pasen en Kerst; 
  • Een Pinksterdienst in de open lucht; 
  • Activiteiten rond de Kerkproeverij; 
  • Het organiseren van een concert en/of musical. 
Contact Missionaire Werkgroep (#7)

Contact missionaire werkgroep

Wilt u meer informatie over de missionaire werkgroep, stuur dan een bericht

Meedoen?

Kijk waar we hulp nodig hebben