Als iemand overlijdt schieten woorden en gebaren vaak te kort. Daarom kan de kerk van betekenis zijn door woorden en rituelen te geven om het afscheid te begeleiden. Als nabestaanden van een overledene een kerkelijke uitvaart wensen voor hun dierbare, dan gaat de gemeente natuurlijk van harte in op dit verzoek.

Bij rouwdiensten kan de Brinkstraatkerk op twee aspecten behulpzaam zijn:

  • de diensten van de wijkpredikant
  • gebruik van het kerkgebouw, inclusief kostersdiensten

Hiervoor geldt als uitgangspunt dat de predikanten en seniorenpastor hun medewerking ‘wijkgebonden’ verlenen. Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk na het overlijden contact op te nemen met de wijkpredikant, seniorenpastor of wijkscriba, zodat datum en tijd in overleg tot stand kan komen.

brandende kaars
roos-grafsteen

Hoe regel ik een uitvaart vanuit of via de kerk?

Bespreek met de uitvaartleider wat u graag wilt: begrafenis of crematie, met of zonder gebruik van een kerkgebouw. Overleg dan met de predikant (en de koster) of het tijdstip geschikt is en de kerkzaal beschikbaar is. De uitvaartleiderzal afhankelijk van uw wensen ervoor zorgdragen dat de uitvaart goed georganiseerd wordt. De predikant draagt in overleg met u, zorg voor de afscheids- of dankdienst. Aan de dienst gaan één of meer gesprekken vooraf. De vorm en inhoud van de uitvaartdienst worden enerzijds bepaald door de liturgie van de kerk, en anderzijds door de eigen wensen en inbreng van familie en andere nabestaanden. Denk aan teksten, gedichten, liederen, symbolen. Daarbij gaat het erom de overledene en de nabestaanden recht te doen. Het is ook mogelijk om enkel van het gebouw gebruik te maken, bijvoorbeeld met een eigen predikant of een geheel eigen invulling.

Er zijn kosten verbonden aan de dienstverlening en soms ook van de inzet van predikanten, het gebruik van het kerkgebouw, inzet overig personeel (bijv koster en bediening beamer) en bijbehorende kosten. Er zijn verschillende afspraken vastgelegd voor gemeenteleden van de Brinkstraatkerk en ook voor mensen van buiten de gemeente. Graag in een vroeg stadium afstemmen met de scriba of de eigen wijkpredikant en de uitvaartleider.