Deel je leven: Lia Bouter

Deel je leven 58 Lia BouterOm bij het jaarthema 'Deel je leven' aan te sluiten, kunt u om de paar weken een interview met een kerklid lezen. Daarin zal hij of zij ingaan op (geloofs)vragen. Zo hopen we de samenhang binnen de gemeente te bevorderen. Deze week is het de beurt aan Lia Bouter (60).

Vacature kerkelijk werker

brinkstraatkerk2019De Gereformeerde Kerk Bennekom zoekt een kerkelijk werker (0,3 FTE) voor versterking van het pastorale werk in de gemeente.

Wat ga je doen als kerkelijk werker?

We zijn als gemeente zeer actief in het pastoraal werk. Hieraan wordt invulling gegeven vanuit een tweetal pastorale raden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In elk van deze raden werkt één van onze beide wijkpredikanten samen met een team van ouderlingen en pastoraal bezoekers, waaronder een team van seniorenbezoekers. Ter ondersteuning van onze predikant in wijk Zuid en het team van de Pastorale Raad Zuid zijn we op zoek naar een kerkelijk werker.

Verslag inloopavond 12 mei

Verslag inloopavond 12 mei

Op 12 mei heeft de kerkenraad een inloopavond gehouden over twee onderwerpen: financieel beheer (beleggen) bij ING en kerkelijk werker (ouderen pastor) voor Wijk Zuid.

Financieel beheer
Voor dit onderwerp hebben zich vier mensen aangemeld. Vooraf hebben zij hun vragen voorgelegd zodat eventuele technische vragen ook ter plekke beantwoord zouden kunnen worden.
De kern van de vragen tijdens de avond spitst zich toe op:
1. Waarom beleggen bij ING en niet bv Triodosbank;
2. Is ook gekeken naar mogelijkheden om in landbouwgrond te beleggen;
3. Waarom de focus op rendement: hoe erg is het als het rendement ietsje minder is;
4. De verhouding te beleggen vermogen en liquide middelen.

De opgave van het te behalen rendement komt door de eerdere eis vanuit het toezicht van de PKN. Om toestemming te krijgen een voltijds predikant te mogen aanstellen (dit is ds Garbrich Baalbergen geworden) moest een sluitende meerjarenbegroting worden nagestreefd. Het hebben van voldoende vermogen om twee predikantsplaatsen nog jaren te bekostigen werd niet voldoende gevonden. Het afbouwen van het eigen vermogen ten koste van komende generaties werd als onaanvaardbaar bestempeld. Bij aflopende deposito’s en huidige rentestand is dan beleggen een logische vervolgstap. Landbouwgrond levert daarbij te weinig op. Daarbij is gesproken met diverse partijen die aan de eisen van de kerk kunnen voldoen: aanvaardbaar risico, voldoende rendement, duurzaam en aantoonbaar ervaring met kerken. Met ING en de gekozen portefeuille wordt hier aan voldaan. Met Triodos is niet gesproken omdat deze partij veel kleiner is en nog geen naam heeft binnen kerkelijk beleggen. Tegelijkertijd scoort de ING op duurzaamheidsgebied minstens zo goed als Triodos. Ook is Oikocredit nog ter sprake gekomen. Tegen het licht van rendementsdoelstellingen en gedegen financieel beheer is dit geen optie: Oikocredit gaat vooral voor het sociale rendement. Gezien deze doelstelling en de rendementen in het verleden past dit beter bij diaconale gelden.

De keuze om 75% van het geldelijk vermogen te beleggen en 25% als liquide (geld op de bank) aan te houden vinden het CvK en de Kerkenraad verantwoord. Dat heeft te maken met de omvang van het vermogen en het gekozen risicoprofiel (neutraal). Daarnaast is het mogelijk, indien nodig, delen van de beleggingsportefeuille snel te gelde te kunnen maken. Maar we hopen niet in deze situatie terecht te komen.

De gesprekken zijn inhoudelijk en in een goede sfeer gevoerd.

Kerkelijk werker/ouderen pastor
Hiervoor zijn drie mensen naar De Brink gekomen.

Het blijkt dat de keuze voor doelgroepenpastoraat de discussie over de ouderen pastor enigszins vertroebelt. Hierdoor is bij gemeenteleden de indruk versterkt dat ouderen apart worden gezet en niet meetellen. Wij zijn toch één gemeente? De bedoeling van doelgroepenpastoraat is om in te kunnen spelen op specifieke behoeften van bepaalde doelgroepen. Het komt dus naast de huidige pastorale aanpak te staan. Dominee Garbrich Baalbergen legt dat elders in deze BijEén uit.
Om het mogelijk te maken om ds Loeki van der Laan minder te laten werken dient de kerkenraad een werkplan in te leveren bij de CV Veluwe (PKN Classicale Vergadering Veluwe). Daarbij ook hoe deze verminderde tewerkstelling wordt opgevangen.

De kerkenraad heeft gekeken naar het werkpakket van een predikant. En wat is dan mogelijk om als een totaal pakket bij een vervanger onder te brengen. Overal iets vanaf halen vraagt zowel van de vervanger als van de predikant(en) veel afstemming en levert in de praktijk geen daadwerkelijke teruggang van de werklast van de predikant op. Daarmee zou alleen een teruggang op papier gerealiseerd worden.

De enige echt grote taak die in zijn geheel bij een andere pastor ondergebracht kan worden, blijkt het ouderenpastoraat te zijn. Waarbij de kwaliteit van het ouderenpastoraat op peil kan worden gehouden en misschien zelfs worden verbeterd. Er zal iemand worden gezocht met ervaring met en passie voor deze specifieke groep. En daarnaast kunnen we blijven werken aan gemeenteopbouw. En dat is nodig als we kijken welke groepen ondervertegenwoordigd zijn binnen onze gemeente.
De kerkenraad heeft er voor gekozen om juist ook in te zetten op ouderen in onze gemeente. Dat gemeenteleden zich hechten aan een predikant is begrijpelijk. Maar we zijn ervan overtuigd dat een gepassioneerde en goed opgeleide ouderenpastor dezelfde kwaliteiten in huis heeft als een predikant.

De kerkenraad beseft dat er bezorgdheid is ten aanzien van de gemaakte keuze. Maar met deze keuze wordt naar onze mening de gemeente pastoraal versterkt. Tegen deze achtergrond vindt de kerkenraad dat de gemaakte keuze, met respect voor ieders gevoelens en gedachten, de beste is voor onze gemeente in de gegeven situatie.
Ook hier werden gesprekken op een goede en respectvolle wijze met elkaar gevoerd. Waarbij wij als kerkenraad beseffen dat we niet iedereen zullen kunnen overtuigen.

 

De toekomst van het pastoraat in de Brinkstraatkerk

pastoraatIn de afgelopen periode is op allerlei manieren gesproken over het pastoraat in onze kerk. Daarbij zijn ook lijnen uitgezet hoe we dat in de toekomst vorm willen geven. We hebben gemerkt dat dat de nodige vragen oproept. Zodoende een korte uitleg, aan de hand van drie thema’s.

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook