Kerkdienst Online homepage

blokje liturgie

 

blokje aanmelden dienst

blokje teken van leven site

Uitleg bij de symbolische schikkingen in de adventsperiode

Het thema is: Tel je mee?
Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven tot Cito-scores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren.
Dat kan de vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God.

Verantwoording

De Diaconie van de Brinkstraatkerk is ANBI gecertificeerd.

Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 Gereformeerde Diaconie van de Brinkstraatkerk te Bennekom
Diaconie Brinkstraatkerk

GRB rek    Omschrijving   Realisatie   Begroting   Realisatie   Begroting
         2019   2020   2020   2021
 40   algemene kosten    -6.185    -6.500    -5.528    -6.000
 42   Ondersteuning diaconaal werk    -25.741     -28.750    -20.746    -30.250
 50   Afdracht collectes    -27.538    -23.600    -27.621    -25.600
 51   Extra Giften    -20.631    -11.000    -13.000    -12.850
                     
 80   Opbrengst collectes    27.404    23.600    28.155    25.600
 81   Vrijwillige bijdragen    42.092    40.000    44.679    43.000
 82   Diversen ontvangsten     5.497     6.150     5.738     6.100
                     
    Totale uitgaven    -76..007    -69.850    -66.895    -74.700
    Totale inkomsten     74.993     69.750     78.572     74.700
    Saldo resultaat     -1.124     -100     11.677        0

Toelichting op realisatie 2020
Het jaar 2020 was ook voor de diaconie van de Brinkstraatkerk een bijzonder jaar.
Dat zal niemand verbazen. M.i.v. maart hebben alle vergaderingen via Zoom plaatsgevonden.
Fijn dat dat kan, maar jammer dat het moest en dat we elkaar fysiek niet meer konden ontmoeten.
Ook veel jaarlijks terugkerende activiteiten konden niet doorgaan, zoals o.a. het ouderen uitje en de kerstinloop. Daar staat tegenover dat samen met de Hervormde Diaconie en/of de pastorale raden een herfstattentie voor alle 80+ ‘ers en een kerstactie voor alle gemeenteleden (per adres) zijn gehouden.
In september 2020 zijn er 3 diakenen afgetreden (Annie Bootsman, Anne-Kirsten Westra en Nico Peeneman) onder dankzegging voor hun jarenlange inzet. Daar staat tegenover dat we gelukkig 2 nieuwe diakenen konden begroeten (Eline de Baat en Piet Burgsteijn). Wij zijn blij dat ze de diaconie komen versterken en wensen hen veel ‘werk’ plezier toe. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.677.
Dit is vooral een gevolg van lagere kosten diaconaal werk in de gemeente vanwege de corona beperkingen. Het beleid van de diaconie is er weliswaar op gericht geen geld op te potten en dus te streven naar een resultaat van plusminus nihil. Te realiseren door meer of minder donaties aan goede doelen. In 2020 hebben we er echter voor gekozen eenmalig een hoger positief resultaat te accepteren om in 2021 mogelijke extra verzoeken om financiële steun vanuit de gemeenschap als gevolg van de voortdurende corona maatregelen te kunnen honoreren.
Wij zijn verheugd dat de opbrengsten in 2020 met € 78.572 ruim boven de opbrengsten in 2019 lagen (+ 4,8%). Daaraan droegen zowel de ontwikkeling van de collecte-inkomsten als de bijdragen van gemeenteleden bij.
Ondanks (of misschien wel dankzij) de online-kerkdiensten in 2020 lagen de collecte-opbrengsten met € 28.155 ca 10% boven het niveau in 2019 en zelfs 20% hoger dan in 2018. De dalende trend tot 2018 is daarmee omgebogen. Uiteraard zijn de collecte opbrengsten volledig uitgekeerd aan de doelen waarvoor is gecollecteerd.
Ook de opbrengsten uit de jaarlijkse bijdrage actie namen in 2020 met ruim 2% toe naar € 44.679. Een schitterend resultaat.
De opbrengsten van de jaarlijkse bijdrage actie worden aangewend aan extra giften/donaties aan goede doelen (naast de collecte opbrengsten) en worden gebruikt voor plaatselijk diaconaal werk en administratieve kosten.
De administratieve kosten ad € 5.528 (ca 8% totale kosten) hebben voor € 3.872 (70%) betrekking op de verplichte afdracht aan landelijk bureau. Aan plaatselijk diaconaal werk is na aftrek bijdragen derden per saldo € 9.025 uitgegeven (Kerstpakketten, herfstactie, , hulpaanvragen, boeketten ziekenzondag en mantelzorgzondag).
Aan extra donaties en giften en goede doelen is naast de collectes € 21.500 uitgegeven aan o.a noodhulp Beiroet, Lesbos, Rohingya, Voedselbank Ede, Diaconaal Platform Ede, Meet inn Ede, Dien je Stad en Oude Zijds 100.
Tot slot:
De collecte-opbrengsten, donaties en giften zijn
voor ca 57 % besteed aan buitenlandse goede doelen
voor ca 22 % besteed aan landelijke goede doelen
voor ca 21 % besteed aan plaatselijke goede doelen excl. plaatselijk diaconaal werk
Toelichting op begroting 2021
Bij de begroting van 2021 is slechts in beperkte mate rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van de corona-crisis (bv minder kerkbezoek/ minder activiteiten). Wat corona in 2021 gaat betekenen voor de begroting van de diaconie is zo ongewis dat rekening daarmee houden in hoge mate speculatief zou zijn. Als de huidige situatie nog ver in 2021 doorgaat zal dat enerzijds tot lagere kosten voor (ouderen) activiteiten leiden maar waarschijnlijk ook tot meer aanvragen voor financiële ondersteuning.
Dat neutraliseert. De begroting 2021 lijkt dan ook qua absolute hoogte als qua opbouw sterk op de begroting 2020.
Want de diaconie prijst zich gelukkig dat de vrijwillige bijdragen en de collecte opbrengsten redelijk stabiel blijven dan wel zelfs licht stijgen. En dat bepaalt de polsstok betreffende het niveau van de uitgaven.
Jaarlijks streeft de diaconie naar een resultaat van ‘0’. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden in 2021 begroot op € 74.700. Oftewel wij willen enerzijds niet oppotten en anderzijds niet interen op de buffer/ reserve die we structureel willen aanhouden (ca € 40.000)
Grosso modo zijn er 3 bronnen van waaruit de diaconie haar inkomsten ontvangt: collecteopbrengsten, vrijwillige bijdrage (bijdrage actie) en bijdragen van gemeenteleden aan door de diaconie georganiseerde activiteiten.
De collecte-opbrengsten (begroot op € 25.600) worden uiteraard afgedragen aan de doelen waarvoor gecollecteerd is. Samen met de hervormde diaconie worden deze doelen jaarlijks vastgesteld en opgenomen in het gezamenlijke diaconale collecterooster. Het collecterooster 2021 bevat 30 collecten voor internationale doelen, 15 voor landelijke doelen en 12 plaatselijke doelen (incl. jaarproject de Voedselbank 5x).

Dat impliceert dat de jaarlijkse toezeggingen in het kader van de bijdrage-actie (in 2021 begroot op
€ 43.000) en de financiële bijdragen van gemeenteleden aan diaconale activiteiten (in 2021 begroot op € 6.100) dienen ter bestrijding van de jaarlijkse diaconale uitgaven. Het ‘vrijelijk’ te besteden bedrag door de diaconie bedraagt in 2021 derhalve € 49.100. Daarvan gaat ca € 2.000 op aan algemene- en administratiekosten en ca € 4.000 afdracht diaconale quotatie aan landelijk PKN. (samen ca 12%) en daarmee dus 88% naar diaconale doelen. Naast de collecte-doelen dus. Voor de sociale diaconie t.b.v. (fin.) ondersteuning van gemeenteleden, kosten ouderen activiteiten zoals bv stamppotmaaltijden en ouderenreisje (na aftrek bijdragen) en ondersteuning lokale organisaties als Voedselbank, Dien je stad. Meetinn is ca € 30.000 begroot.
Ook attenties met Kerst, bloemen op ziekenzondag en mantelzorgzondag alsmede tekortafdekking Kerstinloop worden hieruit bekostigd, Uiteraard wanneer dit allemaal weer mogelijk is.
Daarnaast is ca € 13.000 aan donaties voorzien naar diverse doelen in het binnen- en buitenland, veelal pas in de loop van het jaar te bestemmen aan de hand van actuele noodsituaties.

Samenstelling / taakverdeling binnen de diaconie 2021 - 2022

Alle diakenen zijn lid van de Grote Kerkenraad en collecteren bij toerbeurt in de kerkdiensten en zijn allen in meer of mindere mate betrokken bij de jaarlijkse bijdrage-actie.
Aart Jochemsen voorzitter, lid DAZ, lid Kleine Kerkenraad, lid DB/DAZ met Herv.
. diaconie, H.A.
Ria Meijer penningmeester, lid collectecommissie, lid DAZ, lid DB/DAZ
Eline de Baat scriba, lid DAZ, lid Kleine Kerkenraad, lid DB/DAZ
Henk van Steenbergen lid sociale diaconie, organisatie H.A., lid DAZ,
lid DB/DAZ, Kerstattenties
Lourens Lutgendorff 2e scriba Kleine en Grote Kerkenraad
Jan van Steenbergen lid sociale diaconie, bestuur MeetInn, lid DPE
Anneke Dunkerbeck lid sociale diaconie, coördinator ‘hulp gevraagd, hulp aangeboden’, ouderen,
Gerrie van der Mik lid sociale diaconie, Amnesty International, Paasgroet, coördinator
ziekenzondag en mantelzorgzondag.
Joop Marchal lid Pastorale Raad Noord, organisatie H.A., lid collectecommissie
Ferdi & Alied van Roekel lid Pastorale Raad Zuid, opstellen collecteerrooster, coördinator
vervoersdienst
Piet Burgsteijn toelichting op collectedoelen t.b.v. afkondigingen, Bij-Eén, Nieuwsbrief etc.
Esther van Steenbergen jeugddiaken, ‘potje voor scholen’
De Diaconie wordt verder ondersteund door
Annie Bootsman ouderen en collectecommissie
Dick Bootsman coördinator bijdrageactie Diaconie/Zending
Tynus Spaan boekhouding

Ook zijn er een aantal gemeenteleden die als collectant worden ingeroosterd.

Uiteraard kan de diaconie niet functioneren zonder de hulp van vele gemeenteleden bij de uitvoering van diverse activiteiten zoals het rondbrengen van boeketten in het kader van ziekenzondag & mantelzorgzondag, idem Kerstattenties, organisatie ouderenreisje, maaltijden, organisatie Kerstinloop, vervoersdienst en ondersteuning sociale dienst bij het honoreren van (niet financiële) hulpaanvragen.
Want:


“Diaken zijn we allemaal”

Inzamelen en besteden van het geld

Hoe komt de Diaconie aan de financiële middelen om haar taken te kunnen uitvoeren?

Allereerst door tijdens de kerkdiensten te collecteren. Nagenoeg alle 1e collectes in de kerkdiensten van de Brinkstraatkerk zijn voor een diaconaal doel.
Het collecterooster (opgesteld samen met de hervormde diaconie) bevat plaatselijke, landelijke en internationale doelen. Een collectecommissie selecteert deze doelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van potentiële doelen van ‘Kerk in Actie’, maar ook gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om ‘goede’ doelen aan te dragen. Ook wordt er soms gecollecteerd voor acute noodhulp bij rampen.
Om in aanmerking te komen voor een collecte hanteert de diaconie/collectecommissie een aantal criteria (lees meer 1.1).
Jaarlijks kiezen hervormde diaconie en gereformeerde diaconie gezamenlijk een jaarproject. Daar wordt dan in beide kerken 5 keer voor gecollecteerd en wordt extra aandacht aan besteed tijdens en na de kerkdiensten..
Ook hier wisselen plaatselijke, landelijke en internationale doelen elkaar in principe af.
Jaarprojecten waren:
2015 stichting. Oudezijds 100
2016 Lindafonds
2017 Choice for Life
2018 Markt 17, Wageningen
2019 Mercyships
2020 Passion Hummeloo
2021. Voedselbank Ede


De diaconie is in dat kader ook verantwoordelijk voor het opstellen van het collecteerrooster en draagt zorg voor een zorgvuldige afdracht van de collecte-inkomsten.
De collectebijdragen kunnen zowel contant of via collectebonnen in de collectezakken worden gedaan als via de Scipio-app worden overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie of door middel van een overschrijving. De wekelijkse collecte-opbrengsten worden uiteraard volledig overgemaakt naar het doel waarvoor gecollecteerd is.

Daarnaast heeft de diaconie geld nodig voor haar overige activiteiten (sociale diaconie, ouderenwerk, donaties etc).
In tegenstelling tot vele andere diaconieën heeft de diaconie van de Brinkstraatkerk geen groot vermogen, waarvan de revenuen kunnen worden aangewend voor het diaconale werk. De Diaconie heeft ‘slechts’een buffervermogen van enkele tienduizenden euro’s.
Om de overige kosten van de Diaconie te kunnen financieren houdt de Diaconie dan ook in maart een jaarlijkse bijdrage actie.
Deze actie levert momenteel jaarlijks ca € 40.000 op, waarmee veel donaties en giften gedaan kunnen worden om verdere nood in de wereld te bestrijden. Zie ook ‘Verantwoording’.

Kerstinloop

Jaarlijks wordt op 1e Kerstdag een kerstinloop georganiseerd.
Aanvankelijk door vertegenwoordigers van de hervormde gemeente en de gereformeerde Brinkstraatkerk, financieel ondersteund door beide diaconieën.
Inmiddels wordt de Kerstinloop georganiseerd onder auspiciën van de Raad van Kerken Bennekom, waardoor de Rooms Katholieke kerk en de Vrijzinnigen Bennekom ook mee doen.
De diaconie van de Brinkstraatkerk is echter nog nauw betrokken bij de organisatie van de Kerstinloop.

De Kerstinloop is voor alle Bennekommers, kerkelijk of niet, jong of oud, alleen of met gezelschap die samen met anderen met anderen Kerst willen vieren, voor langere of kortere tijd: iedereen is dus welkom.

Doelgroep: in 1e instantie Uiteraard: eenzame mensen die met Kerst geen vrienden of familie over de vloer hebben of ergens naar toe kunnen gaan.
Doelgroep 2: mensen die alleen zijn op 1e Kerstdag omdat hun familiebijeenkomst op 2e Kerstdag is gepland.
Maar last but not least doelgroep 3: gezinnen met jonge kinderen en jongeren.
Dat lijkt niet logisch, want die hebben meestal al een vrij vol programma met kerst en zitten niet te wachten op een kerstinloop. Maar de aanwezigheid van gezinnen en jongeren is essentieel voor een succesvolle kerstinloop.
Zonder hen zitten we bij elkaar met een groep voornamelijk ouderen die eenzaam en alleen zijn. Hoewel dat best gezellig kan zijn is er een risico dat men voor een deel min of meer zwijgend tegenover elkaar zitten totdat het volgende programmaonderdeel begint.
Gezinnen en jongeren die even binnen komen lopen voor hapje en drankje, een praatje met deze en gene, een spelletje en dan weer gaan. Een kwartiertje, halfuurtje of misschien wel een uurtje. Aan het begin van de middag of aan het eind: dat maakt niet uit. En daarna gezellig naar een familiebijeenkomst gaan of naar een afspraak met vrienden.
Dat geeft reuring en de echte gezelligheid. De alleenstaanden ervaren dit als een warm bad en als onderdeel van een groter feestelijk geheel. Althans dat is de bedoeling.

Helaas kon de gebruikelijke Kerstinloop in 2020 geen doorgang vinden vanwege corona en is er aangehaakt bij een breder opgezet online alternatief ‘Ede viert Kerst’.
We hopen dat de gebruikelijke Bennekomse Kerstinloop op 1e Kerstdag 2021 wel weer gewoon kan doorgaan.

Jeugddiaconaat

Het jeugddiaconaat van de Protestantse Gemeente Bennekom in wording heeft twee uitgangspunten, n.l.:

1. Diaconaat voor jongeren. Hierbij hebben de jeugddiakenen een sturende rol.
2. Diaconaat door jongeren. Hierbij ondersteunen de jeugddiakenen nieuwe en lopende projecten.

Deze twee uitgangspunten komen o.a. tot uiting in:

  • Jaarlijks wordt er meegeholpen met de voorbereiding van een Next-Gen dienst. Jongeren krijgen informatie over een thema, maar gaan er zelf ook actief mee aan de slag in de voorbereiding. Zo komen voorlichting en activiteit samen;
  • Elk jaar probeert men een sponsoractie (mee) te organiseren t.b.v. een goed doel m.b.t. de jeugd. Voorheen was dit Cross2Cross en De Nacht zonder Dak;
  • Er wordt gewerkt aan de bewustwording van de diaconale opdracht bij de jeugd en jongeren. Er willen zijn voor je naaste. Bijvoorbeeld in samenwerking met de jeugdraad en clubs een bezoek aan een jeugdgevangenis of een onderkomen voor dak- en thuislozen te brengen;
  • Jeugd en jongeren kunnen betrokken worden bij het werk van de diaconie, bijvoorbeeld door te helpen bij het collecteren;
  • Het jeugddiaconaat moet oog hebben voor hen die door omstandigheden het moeilijk hebben en daar hulp nodig hebben, een en ander in samenwerking met de sociaal diakenen.
  • Bij alle basisscholen wordt een “traktatiepot” aangeboden, welke bestemd is voor kinderen die op hun verjaardag niet kunnen trakteren, omdat dat er thuis geen geld voor is, door welke omstandigheden dan ook. 
Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login communicatie

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook