Jaarrekening 2023

5 juli 2024

Jaarrekening 2023

Hierbij de toelichting op de jaarrekening, die in de grote kerkenraad van 10 juni is goedgekeurd, en de staat van baten en lasten. De volledige jaarrekening is op te vragen via penningmeester@brinkstraatkerk.nl.

Toelichting

Met dankbaarheid kijken we als College van Kerkrentmeesters terug op 2023. Het financieel resultaat is veel positiever dan was begroot door een aantal meevallers zowel aan de kosten- als aan de batenkant. We noemen o.a.:

BATEN begroot realisatie  verschil
VVB/collectes 307 315 8
beleggingen 64 184 120
legaat 0 25 25
De Brink / kerk verhuur 87 74 -13
LASTEN
pastoraat 202 175 -27
federatiebegeleiding 15 1 -14
personeelskosten 108 91 -17
energie 24 18 -6

 

VVB ontvangsten waren 2% hoger dan in 2022, mede door hogere dan toegezegde ontvangsten en een actief herinneringsbeleid. De ontvangen collectes waren zelfs 15% hoger dan het jaar ervoor. Het rendement van ruim12% op de beleggingen in 2023 hebben de forse daling in 2022 voor een groot deel gecompenseerd. De baten van De Brink kwamen 15% lager uit door het vertrek van twee (relatief arbeidsintensieve) huurders.

De kosten van het pastoraat resp. diaconaal pastoraat kwamen een stuk lager uit door het vertrek van dominee Van der Laan en kerkelijk werker Stelma. Gelukkig is dominee Dam bereid gevonden om ambulant het predikantschap bij ons in te vullen. De kostenontwikkeling van De Brink verliep gunstig, met name door de enorme inzet van de nieuwe koster-beheerder en de groeiende groep vrijwilligers. De kosten voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zijn afgelopen jaar fors lager uitgevallen, evenals de kosten voor beheer, administratie en archief. Dit laatste komt voornamelijk doordat slechts een klein deel van het begrote bedrag voor de federatieraad is uitgegeven.

Afgelopen najaar heeft de verbouwing van de consistorie/entree/toiletgroepen plaats gevonden, en is groot onderhoud gepleegd aan de kerk en De Brink, totaal circa anderhalve ton, gefinancierd uit de onderhoudsvoorziening. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in onder meer betere schoonmaakapparatuur en duurzame led-verlichting in De Brink. December 2023 is een tweede (part time) koster-beheerder aangenomen waarmee we een goed samenwerkend team hebben voor zowel de kerk als De Brink. Eind vorig jaar is een vervroegde actie kerkbalans gehouden met als doel door hogere toezeggingen een full time 2e predikant te kunnen beroepen. Mede door de enorm positieve respons hierop kijken we met vertrouwen naar 2024.

 

Staat van baten en lasten over 2023 Begroting Rekening Rekening
2023 2023 2022
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 86500 73.938 86.210
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 0 14.073 9.207
Opbrengsten levend geld 324000 332.514 323.226
Door te zenden collecten en giften 750 0 0
Totaal baten A 411.250 420.525 418.643
.
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 71760 64.667 35.850
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inv. 21150 22.995 25.004
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties en inv. 0 1.504 1.166
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 201591 175.432 189.506
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 22565 10.084 15.230
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 24582 25.422 24.654
Salarissen en vergoedingen 125542 108.152 104.286
Kosten beheer, administratie en archief 57300 39.536 46.111
Rentelasten/bankkosten 4700 8.653 9.623
Afdrachten door te zenden collecten en giften 750 0 0
Totaal lasten A 529.940 456.445 451.430
.
Operationeel resultaat ( A ) -118.690 -35.920 -32.787
.
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 64.000 208.984 -264.211
Incidentele lasten 0 -4.078 -595
Incidentele baten en lasten ( B ) 64.000 204.906 -264.806
.
Resultaat Verslag jaar ( A+B ) -54.690 168.986 -297.593
.
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 5.805 1.469
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 0 0 0
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -2.369 -11.878
Toevoegingen bestemmingsfondsen 0 0 0
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen  ( C ) 0 3.436 -10.409
.
Resultaat naar Algemene reserve ( D ) -54.690 172.422 -308.002