Kerk 2025 - Update

Stand van zaken Kerk 2025: wat gebeurt er en waar staan we nu?

Op 9 december 2020 werd er een gemeenteavond van de Brinkstraatkerk gehouden met als onderwerp “Kerk 2025”. De avond werd bijgewoond door een groot (digitaal) publiek. Uit de vele reacties bleek dat dit onderwerp bij velen leeft. Kerk 2025 werd op deze avond gepresenteerd middels een drietal korte thema’s: ‘samen vieren (1); samen geloven (2) en samen doen (3)’ . Van de mogelijkheid om op de stellingen te reageren is door het publiek flink gebruik gemaakt.

Daarna lijkt het stil geworden en kunnen er vanuit de korte verslagen van de kerkenraad acties worden gevolgd. Maar er zijn ontwikkelingen op velerlei gebied aan de gang. Meerdere werkgroepen zijn inmiddels aan de slag met diverse deelaspecten. Wij willen u graag hiervan op de hoogte brengen.

  1. De basisvoorwaarden: “een passende en transparante kerkstructuur, waarin de kerkenraad een team vormt en de eenheid van de gemeente gediend wordt”. De werkgroep heeft daartoe een discussiestuk aangeboden met als titel ‘Nieuwe structuur, nieuwe cultuur’. Bij de bespreking van dit stuk bleken er meerdere hobbels te zitten, die alles te maken hebben met de verhouding tussen Grote Kerkenraad (GK) en Kleine Kerkenraad (KK). Hoe regelen we dat er voldoende vertegenwoordiging uit diverse geledingen in de KK komt, zonder dat er daardoor weer meer vergaderd moet gaan worden? Er zijn hierover door de GK allerlei suggesties gedaan. Om knopen door te hakken is afgelopen september een (nieuwe) werkgroep aan de gang gegaan met de sprekende titel ‘En nu aan de slag’.
  2. Om de punten ‘samen vieren, samen geloven, samen doen’ te kunnen verwezenlijken kijken we naar eventuele bouwkundige aanpassingen van de kerkelijke ruimtes. Het doel is om als kerk toegankelijke verbindingen te leggen tussen geloof en dagelijks leven. Gedacht wordt aan een ‘zeven dagen per week aanbod’ van een Pastorale Ontmoetingsruimte, een (openbaar toegankelijke) Kapelfunctie/Stilte ruimte en het aanpassen van het liturgisch centrum. Met de uitwerking hiervan is een (andere) werkgroep aan de slag.
  3. Datzelfde geldt ook voor een ander onderdeel van ‘samen vieren’. De liturgiecommissie is druk doende om de adviezen die gekregen zijn voor onze vieringen uit te werken. U heeft al meerdere keren de oproep voorbij zien komen om zich o.a. aan te melden voor een muziekgroep. Vieren is samen vieren, het stimuleren van participatie in de liturgie.
  4. Het laatste punt is op het gebied van ‘samen doen’. Ons wortelen in het dorp Bennekom, samenwerken met andere kerken, niet-kerkelijke groepen en netwerken.

Leden uit de gezamenlijke kerken hebben een eerste brainstormbijeenkomst gehad over een inloophuis: een centrale plek in ons eigen dorp voor iedereen. De komende maanden gaat ook deze groep verder om de mogelijkheden op een rij te zetten.

Daarnaast zijn er eerste contacten gelegd om in één van de komende jaren een diaconale reis te organiseren.

Dat met het geheel van deze wensen de nodige investeringen zijn gemoeid is een logisch gevolg. Juist daarom hechten wij er zeer aan u als gemeente goed te informeren over de voortgang van Kerk 2025 en de subprojecten. De vele ontwikkelingen die nu worden uitgewerkt zullen op een gemeenteavond in maart 2022 worden gedeeld en ter bespreking worden voorgelegd. Wij verwachten met concrete voorstellen en resultaten te komen.

Namens de Kerkenraad,

Lourens Lutgendorff

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook