Jaarrekening 2021, bestuursverslag CvK 2021 en resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

kerkrentmeesters

7 juli 2022

In de laatste Bij-Eén was helaas de staat van baten en lasten van de jaarrekening 2021 wegens ruimtegebrek niet geplaatst. Daarom bijgaand het bestuursverslag van het CvK met de bijbehorende staat van baten en lasten. Mocht u vragen hebben over het jaarverslag, wendt u zich dan tot de penningmeester (penningmeester@brinkstraatkerk.nl).

Bestuursverslag CvK 2021

2021 was een bijzonder jaar. Van januari tot en met december vond het kerkelijke leven plaats onder de schaduw van de coronamaatregelen. De diensten waren grotendeels online of met een heel beperkt aantal bezoekers en veel gemeente-activiteiten konden niet doorgaan.

Ook op beheersmatig gebied speelden de coronamaatregelen een grote rol. De Actie Kerkbalans moest volledig digitaal en via de post in plaats van de gebruikelijke ontmoetingen aan de deur. En de zondagse collecte kwam grotendeels binnen via de Scipio-app en bankoverschrijvingen. Als College van Kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat de opbrengst van de Actie Kerkbalans, collecten en giften (het zogeheten levend geld) nagenoeg gelijk zijn aan de begrote bedragen. Ook op financieel gebied hebben onze gemeenteleden de plaatselijke kerk het afgelopen jaar een warm hart toegedragen.

Corona had ook op andere terreinen impact. Door de beperkende maatregelen bracht De Brink qua verhuur en catering fors minder op dan de toch al zuinige inschatting in de begroting. En de beeldinstallatie in de kerkzaal is versneld vervangen door een kwalitatief beter systeem om de online diensten beter in beeld te kunnen brengen.

Andere grote verbeterslagen zijn getroffen op administratief gebied en qua financieel beheer. De financiële administratie wordt in toenemende mate gedaan door het Kantoor Kerkelijke Administratie. Dat levert een kwalitatieve verbeterslag op een modernisering van een groot aantal administratieve processen. Tegelijkertijd zit er ook een prijskaart aan de overgang van een systeem dat draaide op de zeer grote inzet van kerkelijke vrijwilligers naar het werken met een professionele partner.

Op het gebied van financieel beheer hebben we in mei 2021 de overstap gemaakt van spaarrekeningen en deposito’s naar het beleggen van een deel van ons vermogen. We hebben nadrukkelijk gekozen voor neutraal risicoprofiel en een duurzame beleggingsstrategie. Op deze manier gaan we zorgvuldig om met het vermogen van de gemeente én zetten we dit vermogen in om Bijbels rentmeesterschap in de praktijk te brengen. In 2021 waren de opbrengsten van onze beleggingen conform verwachting.

De personele bezetting van onze gemeente is het afgelopen jaar ook veranderd. Eén van de predikanten heeft de werktijdfactor teruggebracht van 1,0 naar 0,8. Om de gemeente goed te blijven bedienen hebben we een kerkelijk werker aangesteld voor 0,3 fte met als bijzondere opdracht het ouderenpastoraat. Daarnaast hebben we een nieuwe kerkmusicus aangetrokken die samen met de predikanten het ‘veelkleurig vieren’ tijdens de zondagse erediensten een stevige impuls zal geven.

De voorgenomen werkzaamheden van groot onderhoud bleken in het afgelopen jaar slechts beperkt uitvoerbaar. Nader onderzoek naar de balans tussen de benodigde financiële ruimte en de gewenste verbeteringen leidde ertoe dat sommige grote projecten zijn afgeketst (afkoppeling hemelwater en revitalisatie buitenruimte) en andere op langere baan geschoven zijn (realisatie stiltecentrum en herinrichting kerkzaal). En tegelijkertijd bleken er gedurende het jaar grotere investeringen in het gebouw nodig die geen plek op de begroting hadden gekregen (zoals de aanpassing van de jeugdruimten in De Brink).

Al met al kijken we als College van Kerkrentmeesters met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Ondanks alle beperkende maatregelen hebben we elkaar als gemeente (zij het grotendeels digitaal) kunnen ontmoeten tijdens zondagse vieringen en doordeweekse bijeenkomsten. Dankbaar zijn we ook dat we dit –toch bijzondere- jaar afsluiten met een beperkt verlies.

Martijn Weenink (Penningmeester)

staat van baten en lasten

Bekijk de staat van baten en lasten. Ria Meijer (Penningmeester Diaconie)

resulatenoverzicht ANBI

Bekijk het resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie