Collecteren met ingang van februari

25 januari 2023

Sinds corona wordt er bij de uitgangen van de kerkzaal gecollecteerd. Aanvankelijk alleen via collecteschaaltjes. De collectegaven voor alle 3 collecten (1e diaconie -2e kerk en gemeenteleven-3e jeugd) gezamenlijk in één collecteschaal per uitgang. Sinds enige tijd is de deurcollecte voor en door de jeugd (via orgelpijpjes) weer apart. Dat geeft de nodige verwarring en het tafeltje met collecteschaal + jongere bij uitgang geeft opstoppingen (m.n. naar De Brink).

Besloten is daarom om de wijze van collecteren iets aan te passen (vooralsnog bij wijze van proef). We blijven collecteren na afloop van de dienst bij de uitgangen. Het doorgeven van de collectezakjes als vanouds wordt om een aantal redenen (nog) niet wenselijk geacht. Wel willen we graag de jeugd blijven betrekken bij het collecteren. Iets wat de jeugd zelf ook graag wil.

Met ingang van februari:
Wordt er gecollecteerd bij de uitgangen na afloop van de dienst met inzet van de jeugd. De collectegaven voor de 3 collecten worden weer gezamenlijk ingezameld.
• zowel bij de uitgang naar De Brink als bij de hoofduitgang aan de Brinkstraatzijde door 2 jongeren met een collectezak;
• bij de overige uitgangen door één jongere met een orgelpijpje. Heeft zich hiervoor geen jongere aangemeld, dan graag collectegaven doneren in de orgelpijpjes naast de uitgang.

Deze collecteopbrengsten worden volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld over de 3 collectedoelen op basis van de verhoudingen in 2019 (1e collecte/diaconaal 60% – 2e collecte/kerk en gemeenteleven 30% – 3e collecte/jeugdwerk 10%). Daarnaast blijft uiteraard de mogelijkheid uw collectegaven te geven via de Scipio-app of bankoverschrijving specifiek aan Diaconie en/of kerk.

Namens de Diaconie,
Aart Jochemsen