Beroepingscommissie

brinkstraatkerk2019

De beroepingscommissie is van start gegaan met de zoektocht naar een nieuwe predikant(e) voor onze gemeente. De kerkenraad heeft ingestemd met de profielschets en ook de vacature is gereed. Ook leden van de Brinkstraatkerk kunnen namen van predikanten doorgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of rechtstreeks aan één van de leden van de beroepingscommissie. Check wel even of de voor te stellen predikant voldoet aan de profielschets! De door u en jullie genoemde predikanten kunnen dan door de commissie worden benaderd. De beroepingscommissie zal natuurlijk zeer vertrouwelijk omgaan met de ontvangen suggesties.

Download hier de profielschets en de vacature.

 

 

logo brinkstraatkerk

Profielschets Gereformeerde Kerk Bennekom (Brinkstraatkerk)

Schets van de plaats Bennekom
Bennekom is een welvarend dorp binnen de gemeente Ede, met ongeveer 16.000 inwoners. Het dorp ligt tussen Ede en Wageningen in. Het buitengebied bestaat aan oostzijde uit bos, aan westzijde uit een agrarisch gebied, bekend als de Kraats, dat deel uitmaakt van de Gelderse Vallei. Bennekom is een plezierige plaats om te wonen. Het dorp ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar, zowel met het OV als met eigen vervoer. Het dorp heeft vele voorzieningen op het gebied van scholen, sport en verenigingsleven en een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan winkels. Het Intercitystation Ede-Wageningen ligt op 3 km van het centrum. Hetzelfde geldt voor de op- en afrit van de A12.

Het merendeel van de werkende bevolking werkt niet in Bennekom, maar in de wijde omgeving. Een deel werkt in Wageningen (WUR), Ede (CHE) of op een agrarisch bedrijf. Een behoorlijk deel van de bevolking is op leeftijd. De sociaal-economische positie in Bennekom is sterker dan gemiddeld in Nederland. Zo ligt het gemiddeld inkomen hoger, is de werkloosheid lager en bestaat het merendeel van de huizen uit ééngezins (koop)woningen.

Bennekom was en is een typisch protestants dorp. De situatie is sterk veranderd ten opzichte van vroeger, maar er zijn in Bennekom nog velen actief betrokken bij de diverse kerkgenootschappen zoals de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Vrije Evangelische Gemeente, de Vrijzinnigen en de Rooms-Katholieke Kerk. Kortom, kerklid zijn in Bennekom is geen bijzonderheid.

Wie zijn wij?
In de missie van onze kerk, zoals opgenomen in het beleidsplan 2017-2022, staat onder meer: Wij zijn een kerkelijke gemeente, waar iedereen welkom is. Centraal in deze ontmoeting staat God, die de wereld boven alles liefheeft. En Jezus Christus, Zijn Zoon, in wie Gods liefde voor ons mensen tastbaar geworden is. Van deze liefde getuigt de Bijbel. Vandaar dat wij vertrouwen hebben dat deze wereld een goede wereld kan worden. Daarom willen wij als kerkelijke gemeenschap Gods liefde uitstralen in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de wereld. Vanuit deze overtuiging willen wij in de ontmoeting van God en elkaar zoeken naar de zin en het doel van ons leven.

Toelichting
De Brinkstraatkerk is een Gereformeerde Kerk. Op verschillende terreinen, zijn wij middels een federatie met de Hervormde Gemeente samen onderweg als Protestantse Kerk, o.a. met jeugdwerk, diaconie en kerkblad. Een fusie is momenteel niet in het stadium van concrete plannen, maar we hechten aan de onderlinge samenwerking. Dat geldt voor de breedte van de Protestantse Kerk, alsook in de samenwerking binnen de plaatselijke Raad van Kerken.

De volle breedte en rijkdom van de Protestantse Kerk kom je ook tegen in onze gemeente. Wij zijn een geloofsgemeenschap waar kinderen deelnemen aan de Avondmaalsvieringen, kerkleden van hetzelfde geslacht hun huwelijk kunnen laten inzegenen en hun kinderen gedoopt worden.

In de kerkdiensten zijn alle leeftijden aanwezig. We zijn dankbaar voor een flinke groep kinderen in de basisschoolleeftijd, maar onze twintigers en dertigers zijn met (te) weinig. Daarnaast kent onze gemeente een grote groep betrokken ouderen. Onze uitdaging is hoe we in de toekomst Brinkstraatkerk willen zijn (kerk 2025), zowel ‘naar binnen’ als ‘naar buiten’. Dat zijn we volop aan het verkennen!

Lees verder onder de foto

kerkdienst

We willen er nadrukkelijk voor kinderen en jongeren zijn tijdens de kerkdiensten op zondag- morgen. Wij realiseren ons dat wij ook jongere generaties verliezen. Wij merken dat jongeren en hun ouders veel aantrekkingskracht voelen bij meer beleving, herkenbaar aanwezig in de evangelische stromingen. Wij zoeken naar mogelijkheden om die beleving voor jongere en oudere generaties mee te nemen in onze kerkdiensten.

In onze geloofsbeleving is de dienst op zondag een belangrijke pijler met als leidraad ‘verbin- dend vieren met alle generaties’. De diensten kennen een gevarieerd karakter: eigentijds op jongeren gericht, met oog voor waardevolle bouwstenen uit de traditie en een gedegen exe- gese. De liturgie geven we eigentijds vorm (met thema, gekozen Bijbeltekst, exegese, liederen, gebruik van beelden en interactieve elementen) met als doel de boodschap van het Evangelie naar het leven van nu te vertalen. We maken dan ook dankbaar gebruik van moderne media alsook diverse liedbundels. We zingen voornamelijk uit het Nieuwe Liedboek en de bundel Hemelhoog, zo nodig aangevuld met andere bij het thema van de dienst pas- sende liederen. Op zondagmorgen komen wij samen om 10 uur in de Brinkstraatkerk. Eenmaal per maand is er om 11 uur een afzonderlijke NextGen-dienst in De Brink, door en voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Deze vieringen zijn in samenwerking met de Hervormde Gemeente (wijk Oost). Datzelfde geldt voor de avonddiensten. Deze vinden om de week om 18.30 uur plaats, afwisselend in de Brinkstraatkerk of de Oude Kerk.

Zoals gezegd kent onze gemeente een groeiende groep zeer betrokken ouderen. Binnen het pastoraat vormt dit een bijzonder aandachtpunt. Nadenken over hoe je als kerk toekomstgericht bezig bent, vraagt ook om bezinning in het omzien naar elkaar. Dat geldt voor het pastoraat in het algemeen, en in het bijzonder voor onze groep ouderen. Binnen de afzonderlijke wijkteams wordt aan het omzien naar elkaar vormgegeven door betrokken contactpersonen, pastoraal bezoekers, de pastorale ouderlingen en de predikant. De predikant is eerste aanspreekpunt in het crisispastoraat, bezoekt de ouderen van de 80+ en op verzoek andere gemeenteleden.

Gegevens
Onze gemeente telt per 1 januari van dit jaar 1.182 belijdende en 668 doopleden, verdeeld over zo’n 1.000 pastorale eenheden. Vanwege vergrijzing daalt ons ledental met circa 50 leden per jaar. Ons beleid is er nadrukkelijk op gericht jeugd en jongeren te behouden en aan te trekken. De afgelopen 5 jaar hebben in totaal 41 doopleden belijdenis van het geloof afgelegd en zijn er 69 kinderen gedoopt. Per zondag mogen we ons verheugen op gemiddeld 360 kerkgangers in de ochtenddienst en gemiddeld 50 in de gezamenlijke avonddiensten.

Onze gemeente heeft normaliter twee voorgangers. Naast de vacature van 0,8-1,0 fte is er een fulltime-predikant aan onze gemeente verbonden.

De organisatorische opbouw van onze gemeente is als volgt:
• Er zijn twee pastorale raden, Noord en Zuid, die verdeeld zijn over de twee predikanten.
• Daarnaast is er een grote kerkenraad die 4x per jaar vergadert en een kleine kerkenraad die maandelijks bijeenkomt. Deze is samengesteld uit leden van de grote kerkenraad. De kleine kerkenraad en het moderamen zijn belast met de dagelijkse leiding van de kerk.
• In onze gemeente is een groot aantal vrijwilligers (circa 345) actief op allerlei gebied en in allerlei taakgroepen en commissies.

Profielschets predikant(e) voor 0,8-1,0 fte

Wij verwachten dat je je kunt vinden in onze missie, visie en kenmerken die ruimte geven aan de breedte van de geloofsgemeenschap, maar ook met ruimte voor evangelische en confessionele visies.

Wij zoeken een predikant(e):

 • die de verbinding zoekt tussen de verschillende generaties in de kerk zowel in de eredienst als daarbuiten, en in het bijzonder met de jongeren
 • die vanuit zijn/haar persoonlijke geloof in God de Bijbelse boodschap overtuigend, blijmoedig, verdiepend en gedragen door de Geest met passie wil verkondigen en uitdragen
 • voor wie het verlossende werk van Jezus als Gods Zoon een centrale plaats inneemt in het persoonlijke geloof
 • die de uitdaging aangaat, verbinding te leggen tussen de veelkleurige stromingen en generaties in onze gemeente

Taken

Onze nieuwe gemeentepredikant(e) hoeft natuurlijk niet alles alleen te doen. Je hebt een eigen pastorale wijk en werkt op andere terreinen vooral samen met je collega. Die samenwerking vinden wij belangrijk. Als lid van de kerkenraad geef je samen met je collega, geestelijk leiding aan de kerkenraad en help je hen het geloof levend te houden. Je hebt in het vernieuwingsproces een creatieve en voortvarende aanpak.

Twee speerpunten in je werkzaamheden:

1. Eredienst
Je gaat graag voor in diverse soorten vieringen. Je ontwikkelt - samen met een actieve liturgiecommissie - nieuwe vormen van vieringen voor alle generaties, maar in het bijzonder gericht op jongeren. Vanuit het verhaal van God maak je verbinding met de vragen waar wij vandaag voor staan. Wij zoeken een herder en leraar van wie de gemeente kan leren en die mét de gemeente wil leren
.

2. Jeugd en Jongeren
Als Brinkstraatkerk willen we jongeren ruimte bieden om op hun wijze om te gaan met geloofsvragen en de wijze waarop zij hun geloof ontdekken, beleven en kunnen laten groeien. Pastoraat aan jongeren is daarbij vanuit ons beleidsplan ook een te ontwikkelen doel. Wij willen een veilige omgeving creëren waarbinnen zij twijfels, vragen en uitdagingen vrijelijk kunnen delen.

Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor jongeren in en rondom de kerkdienst is een taak van de nieuwe predikant(e).
Catechese en ondersteuning van de actieve jeugdraad die het geheel van het jeugdwerk uitvoert, zijn belangrijke taken.

Overige taken
Je stimuleert de gemeente tot een vrijmoedige, missionaire houding (‘we hebben een woord voor de wereld’). Je onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken in Bennekom, met name via de Raad van Kerken. Je draagt bij aan het gezamenlijke Vormings- en Toerustingswerk.

Wij vragen van jou

 • een enthousiaste verbinder te zijn in onze veelkleurige gemeente en ook in dit aspect de gemeente voor te gaan
 • met tact weten om te gaan met de veelheid van meningen
 • dat je bekend bent met social media.

Dit betekent dat je competenties hebt als:

 • verbinder
 • initiatiefnemer
 • creatief
 • tactvol
 • energiek

Overig

 • Bij voorkeur heb je ervaring in minimaal twee gemeenten.
 • Als kerkenraad willen we ons betrokken en actief opstellen bij het samenwerken met de beide predikanten. Er is ruimte voor begeleiding bij het inwerken door de collega en leden van het moderamen.
 • Er is momenteel geen pastorie aanwezig maar desgewenst kan hierin worden ondersteund

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op onze website www.brinkstraatkerk.nl voor meer informatie en een uitgebreide profielschets. Neem voor vragen gerust contact op Jan van Steenbergen, voorzitter van de beroepingscommissie via telefoon 06-43975615 (bij voorkeur ’s avonds) of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ben je enthousiast, dan nodigen wij je van harte uit om voor zaterdag 8 juni 2019 een motivatiebrief met CV te mailen aan bovengenoemd e-mailadres.

kerkmensen

Nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief
Voornaam

Ongeldige invoer

Achternaam

Ongeldige invoer

email adres

Ongeldige invoer

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook