Kerkdienst Online homepage

Kerkbrief homepage

 

blokje teken van leven site

Verantwoording

De Diaconie van de Brinkstraatkerk is ANBI gecertificeerd.

Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 Gereformeerde Diaconie van de Brinkstraatkerk te Bennekom
Diaconie Brinkstraatkerk

GRB rek    Omschrijving   Realisatie   Begroting   Realisatie   Begroting
         2019   2020   2020   2021
 40   algemene kosten    -6.185    -6.500    -5.528    -6.000
 42   Ondersteuning diaconaal werk    -25.741     -28.750    -20.746    -30.250
 50   Afdracht collectes    -27.538    -23.600    -27.621    -25.600
 51   Extra Giften    -20.631    -11.000    -13.000    -12.850
                     
 80   Opbrengst collectes    27.404    23.600    28.155    25.600
 81   Vrijwillige bijdragen    42.092    40.000    44.679    43.000
 82   Diversen ontvangsten     5.497     6.150     5.738     6.100
                     
    Totale uitgaven    -76..007    -69.850    -66.895    -74.700
    Totale inkomsten     74.993     69.750     78.572     74.700
    Saldo resultaat     -1.124     -100     11.677        0

Toelichting op realisatie 2020
Het jaar 2020 was ook voor de diaconie van de Brinkstraatkerk een bijzonder jaar.
Dat zal niemand verbazen. M.i.v. maart hebben alle vergaderingen via Zoom plaatsgevonden.
Fijn dat dat kan, maar jammer dat het moest en dat we elkaar fysiek niet meer konden ontmoeten.
Ook veel jaarlijks terugkerende activiteiten konden niet doorgaan, zoals o.a. het ouderen uitje en de kerstinloop. Daar staat tegenover dat samen met de Hervormde Diaconie en/of de pastorale raden een herfstattentie voor alle 80+ ‘ers en een kerstactie voor alle gemeenteleden (per adres) zijn gehouden.
In september 2020 zijn er 3 diakenen afgetreden (Annie Bootsman, Anne-Kirsten Westra en Nico Peeneman) onder dankzegging voor hun jarenlange inzet. Daar staat tegenover dat we gelukkig 2 nieuwe diakenen konden begroeten (Eline de Baat en Piet Burgsteijn). Wij zijn blij dat ze de diaconie komen versterken en wensen hen veel ‘werk’ plezier toe. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.677.
Dit is vooral een gevolg van lagere kosten diaconaal werk in de gemeente vanwege de corona beperkingen. Het beleid van de diaconie is er weliswaar op gericht geen geld op te potten en dus te streven naar een resultaat van plusminus nihil. Te realiseren door meer of minder donaties aan goede doelen. In 2020 hebben we er echter voor gekozen eenmalig een hoger positief resultaat te accepteren om in 2021 mogelijke extra verzoeken om financiële steun vanuit de gemeenschap als gevolg van de voortdurende corona maatregelen te kunnen honoreren.
Wij zijn verheugd dat de opbrengsten in 2020 met € 78.572 ruim boven de opbrengsten in 2019 lagen (+ 4,8%). Daaraan droegen zowel de ontwikkeling van de collecte-inkomsten als de bijdragen van gemeenteleden bij.
Ondanks (of misschien wel dankzij) de online-kerkdiensten in 2020 lagen de collecte-opbrengsten met € 28.155 ca 10% boven het niveau in 2019 en zelfs 20% hoger dan in 2018. De dalende trend tot 2018 is daarmee omgebogen. Uiteraard zijn de collecte opbrengsten volledig uitgekeerd aan de doelen waarvoor is gecollecteerd.
Ook de opbrengsten uit de jaarlijkse bijdrage actie namen in 2020 met ruim 2% toe naar € 44.679. Een schitterend resultaat.
De opbrengsten van de jaarlijkse bijdrage actie worden aangewend aan extra giften/donaties aan goede doelen (naast de collecte opbrengsten) en worden gebruikt voor plaatselijk diaconaal werk en administratieve kosten.
De administratieve kosten ad € 5.528 (ca 8% totale kosten) hebben voor € 3.872 (70%) betrekking op de verplichte afdracht aan landelijk bureau. Aan plaatselijk diaconaal werk is na aftrek bijdragen derden per saldo € 9.025 uitgegeven (Kerstpakketten, herfstactie, , hulpaanvragen, boeketten ziekenzondag en mantelzorgzondag).
Aan extra donaties en giften en goede doelen is naast de collectes € 21.500 uitgegeven aan o.a noodhulp Beiroet, Lesbos, Rohingya, Voedselbank Ede, Diaconaal Platform Ede, Meet inn Ede, Dien je Stad en Oude Zijds 100.
Tot slot:
De collecte-opbrengsten, donaties en giften zijn
voor ca 57 % besteed aan buitenlandse goede doelen
voor ca 22 % besteed aan landelijke goede doelen
voor ca 21 % besteed aan plaatselijke goede doelen excl. plaatselijk diaconaal werk
Toelichting op begroting 2021
Bij de begroting van 2021 is slechts in beperkte mate rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van de corona-crisis (bv minder kerkbezoek/ minder activiteiten). Wat corona in 2021 gaat betekenen voor de begroting van de diaconie is zo ongewis dat rekening daarmee houden in hoge mate speculatief zou zijn. Als de huidige situatie nog ver in 2021 doorgaat zal dat enerzijds tot lagere kosten voor (ouderen) activiteiten leiden maar waarschijnlijk ook tot meer aanvragen voor financiële ondersteuning.
Dat neutraliseert. De begroting 2021 lijkt dan ook qua absolute hoogte als qua opbouw sterk op de begroting 2020.
Want de diaconie prijst zich gelukkig dat de vrijwillige bijdragen en de collecte opbrengsten redelijk stabiel blijven dan wel zelfs licht stijgen. En dat bepaalt de polsstok betreffende het niveau van de uitgaven.
Jaarlijks streeft de diaconie naar een resultaat van ‘0’. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden in 2021 begroot op € 74.700. Oftewel wij willen enerzijds niet oppotten en anderzijds niet interen op de buffer/ reserve die we structureel willen aanhouden (ca € 40.000)
Grosso modo zijn er 3 bronnen van waaruit de diaconie haar inkomsten ontvangt: collecteopbrengsten, vrijwillige bijdrage (bijdrage actie) en bijdragen van gemeenteleden aan door de diaconie georganiseerde activiteiten.
De collecte-opbrengsten (begroot op € 25.600) worden uiteraard afgedragen aan de doelen waarvoor gecollecteerd is. Samen met de hervormde diaconie worden deze doelen jaarlijks vastgesteld en opgenomen in het gezamenlijke diaconale collecterooster. Het collecterooster 2021 bevat 30 collecten voor internationale doelen, 15 voor landelijke doelen en 12 plaatselijke doelen (incl. jaarproject de Voedselbank 5x).

Dat impliceert dat de jaarlijkse toezeggingen in het kader van de bijdrage-actie (in 2021 begroot op
€ 43.000) en de financiële bijdragen van gemeenteleden aan diaconale activiteiten (in 2021 begroot op € 6.100) dienen ter bestrijding van de jaarlijkse diaconale uitgaven. Het ‘vrijelijk’ te besteden bedrag door de diaconie bedraagt in 2021 derhalve € 49.100. Daarvan gaat ca € 2.000 op aan algemene- en administratiekosten en ca € 4.000 afdracht diaconale quotatie aan landelijk PKN. (samen ca 12%) en daarmee dus 88% naar diaconale doelen. Naast de collecte-doelen dus. Voor de sociale diaconie t.b.v. (fin.) ondersteuning van gemeenteleden, kosten ouderen activiteiten zoals bv stamppotmaaltijden en ouderenreisje (na aftrek bijdragen) en ondersteuning lokale organisaties als Voedselbank, Dien je stad. Meetinn is ca € 30.000 begroot.
Ook attenties met Kerst, bloemen op ziekenzondag en mantelzorgzondag alsmede tekortafdekking Kerstinloop worden hieruit bekostigd, Uiteraard wanneer dit allemaal weer mogelijk is.
Daarnaast is ca € 13.000 aan donaties voorzien naar diverse doelen in het binnen- en buitenland, veelal pas in de loop van het jaar te bestemmen aan de hand van actuele noodsituaties.

Icoon Ikbenjong

Ik ben jong

Activiteiten voor alle jongeren: speciaal voor jou!

Lees meer

icoon Inspiratie

Inspiratie

Samen delen, leren en elkaar inspireren vanuit Zijn Liefde.

Lees meer

Icoon Levensloop

Levensloop

Belangrijke gebeurtenissen in verbondenheid met de kerk.

Lees meer

Icoon Diaconie

Diaconie

Zichtbaar zijn en bewust van onze diaconale opdracht

Lees meer

Login kerkbriefmakers

Adres

Brinkstraat 41

6721 WR Bennekom

0318 - 414157

Info@brinkstraatkerk.nl

Routebeschrijving

Volg ons ook op: facebook